Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
Zakonska osnova
Što je procjena utjecaja zahvata na okoliš
Objedinjeni postupci
Što je ocjena o potrebi procjene (screening)
Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i obvezni sadržaj studije
Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping)
Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
     



 

 

 

   
     
     
   
/ OSNOVNE INFORMACIJE / Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti

Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti


Način informiranja

Obveza informiranja i osiguranja sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš uređena je odredbama članka 137. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša. Odredbama članka 138. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, između ostaloga,  propisana je obveza da se u postupcima uređenim tim Zakonom koji se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanje sadržaja studije o utjecaju zahvata na okoliš prije njezine izrade, mora osigurati informiranje javnosti o podnesenom zahtjevu i izdanom aktu kojim je riješeno o zahtjevu odnosno dano mišljenje ili suglasnost povodom zahtjeva, u skladu s uredbom iz članka 137. stavka 2. Zakona. Odredbom, pak, stavka 2. istoga članka Zakona određeno je da rok koji se određuje za informiranje javnosti u tim slučajevima ne može biti kraći od 30 dana. Više...

Zahtjevi za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Zahtjevi za izdavanje upute o sadržaju Studije
Zahtjevi za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš


Način sudjelovanja

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost sudjeluju putem javne rasprave koja se provodi sukladno odredbama Zakona i Uredbe.

Prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša javnost i zainteresirana javnost moraju, rano, tijekom postupka odlučivanja u pitanjima okoliša vezano za odgovarajuće djelovanje nositelja zahvata i operatera,  na prikladan način, pravodobno i djelotvorno biti obaviještene o svojem pravu sudjelovanja u postupcima procjene utjecaja na okoliš. U tim postupcima javnost i zainteresirana javnost imaju pravo iznijeti svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe vezano za donošenje odluka odnosno akata tijela javne vlasti, na način i u rokovima kako je uređeno Uredbom.

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se putem javne rasprave koja uključuje javni uvid i javno izlaganja. Više...

Studije na javnom uvidu


 





Print

  SADRŽAJ
 





  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn