Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
Zakonska osnova
Što je procjena utjecaja zahvata na okoliš
Objedinjeni postupci
Što je ocjena o potrebi procjene (screening)
Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i obvezni sadržaj studije
Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping)
Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ OSNOVNE INFORMACIJE / Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i obvezni sadržaj studije

Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i obvezni sadržaj studije

Postupak procjene pokreće se na pisani zahtjev nositelja zahvata, a sadržaj tog zahtjeva propisan je u članku 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 64/08, 67/09) . Pored ostalog, uz zahtjev se prilaže i studija o utjecaju na okoliš, čiji je obvezni sadržaj detaljnije propisan u Prilogu IV. koji je sastavni dio Uredbe. Studijom se mora prosuditi utjecaj planiranog zahvata na okoliš na temelju čimbenika  koji, ovisno o zahvatu i obilježjima okoliša, uvjetuju rasprostiranje, jačinu i trajanje utjecaja. Studija mora sadržavati sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na zahvat te po potrebi, program praćenja stanja okoliša. Studija mora biti izrađena na temelju najnovijih, vjerodostojnih i dostupnih podataka, izrađuje ju ovlaštenik – pravna osoba koja ima ovlaštenje za obavljanje tih poslova, a troškove izrade studije podmiruje nositelj zahvata.
  

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn