Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
Zakonska osnova
Što je procjena utjecaja zahvata na okoliš
Objedinjeni postupci
Što je ocjena o potrebi procjene (screening)
Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i obvezni sadržaj studije
Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping)
Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ OSNOVNE INFORMACIJE / Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš

Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš

Utjecaj zahvata na okoliš, njegovo vrednovanje i prihvatljivost ocjenjuje povjerenstvo na temelju studije. Povjerenstvo imenuje Ministarstvo za zahvate koji su određeni u Popisima zahvata iz Priloga I. i Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 64/08, 67/09) , a upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Članovi povjerenstva imenuju se iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika, predstavnika tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predstavnika Ministarstva. Povjerenstvo radi na sjednicama i nakon što utvrdi da je studija cjelovita i stručno utemeljena, predlaže nadležnom tijelu upućivanje studije na javnu raspravu. Nakon provedene javne rasprave, povjerenstvo donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata i upućuje ga nadležnom tijelu radi donošenja rješenja koje je obvezni sadržaj budućih dozvola za provedbu zahvata. 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn