Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
Zakonska osnova
Što je procjena utjecaja zahvata na okoliš
Objedinjeni postupci
Što je ocjena o potrebi procjene (screening)
Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i obvezni sadržaj studije
Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping)
Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ OSNOVNE INFORMACIJE / Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti / Način informiranja

Način informiranja

Obveza informiranja i osiguranja sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš uređena je odredbama članka 137. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša. Odredbama članka 138. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, između ostaloga,  propisana je obveza da se u postupcima uređenim tim Zakonom koji se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanje sadržaja studije o utjecaju zahvata na okoliš prije njezine izrade, mora osigurati informiranje javnosti o podnesenom zahtjevu i izdanom aktu kojim je riješeno o zahtjevu odnosno dano mišljenje ili suglasnost povodom zahtjeva, u skladu s uredbom iz članka 137. stavka 2. Zakona. Odredbom, pak, stavka 2. istoga članka Zakona određeno je da rok koji se određuje za informiranje javnosti u tim slučajevima ne može biti kraći od 30 dana.

Pobliže način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti u naprijed spomenutim postupcima uređen je Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ('Narodne novine', br. 64/08) . Prema odredbama ove Uredbe javnost se u naprijed spomenutim postupcima informira na sljedeći način:

Nadležno tijelo informacije, u pravilu, daje i objavljuje na internetskim stranicama. S obzirom na složenost i prirodu materije o kojoj je dužno dati informacije sukladno zakonu,  osim putem internetske stranice, nadležno tijelo informacije može dati i drugim načinima informiranja koji su primjereniji u konkretnom slučaju s obzirom na lokalnu zajednicu ili građanina pojedinca, a osobito:

 • javnim oglašavanjem u tisku,
 • javnim oglašavanjem u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • oglašavanjem na panou za oglašavanje u pojedinom mjestu,
 • oglašavanjem u sredstvima javnog informiranja – elektroničkim medijima i sl.,
 • oglašavanjem na odgovarajućim oglasnim pločama i sl.,
 • te izdavanjem pisanih materijala.

Kada se u postupcima informiranja uređenim Zakonom i Uredbom mora informirati zainteresirana javnost, nadležno tijelo je dužno informaciju objaviti i oglašavanjem na panou za oglašavanje u pojedinom mjestu te u lokalnom, odnosno područnom tisku.

Informacije koje se daju prema odredbama Uredbe objavljuju se u trajanju od 30 dana. Ovaj rok počinje teći od datuma označenog na naslovnici internetske stranice na kojoj se najavljuje objava informacije. Na naslovnici internetske stranice objava informacije se najavljuje preslikavanjem uvodnog dijela (bez zaglavlja) i naslova akta kojim se informacija daje.

Iznimno, informacije koje se, osim na internetskoj stranici, objavljuju i na druge načine predviđene Uredbom (primjerice: putem tiska, radija i sl.) mogu biti objavljene u i kraćem razdoblju, odnosno jednokratno. U tom slučaju obvezno se navodi vrijeme trajanja informiranja prema datumu internetske stranice.

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:

 1. zahtjevu nositelja zahvata,
 2. odluci da se studija o utjecaju zahvata na okoliš upućuje na javnu raspravu,
 3. rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš,
 4. svakom drugom rješenju u tom postupku donesenom u skladu sa zakonom.


U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:

 1. zahtjevu nositelja zahvata,
 2. rješenju donesenom povodom zahtjeva nositelja zahvata.


U postupku izdavanja upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:

 1. zahtjevu nositelja zahvata,
 2. uputi donesenoj povodom zahtjeva nositelja zahvata.


Informacija o naprijed navedenim postupcima sadrži osobito:

 1. Zaglavlje tijela koje informaciju objavljuje (naziv, klasu i urbroj, datum);
 2. Naziv i adresu tijela nadležnog za provedbu postupka;
 3. Naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi;
 4. Podatke o nositelju zahvata i sadržaju zahtjeva (naziv nositelja zahvata, lokaciju i sažeti opis zahvata na koji se zahtjev odnosi),
 5. Sažetak postupka koji će se provesti (redoslijed radnji i sudionike u postupku: naziv i sjedište tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.);
 6. Način na koji će se javnost i zainteresirana javnost očitovati na informaciju: način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga, nadležno tijelo i adresu na koju se daju, te rok u kojem se daju. Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš se ne provodi jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava;
 7. Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka povodom zahtjeva nositelja zahvata.
  Informacija o aktima kao što su primjerice: odluka, rješenje i uputa daje se, u pravilu, objavom akta na internetskoj stranici. Ukoliko prema prirodi akta – jer sadrži tehničke i kartografske prikaze – akt nije moguće objaviti u cijelosti, objavljuje se sažetak akta bez tehničkih i kartografskih prikaza. Sažetak obvezno sadrži izreku i obrazloženje akta u bitnom, ukoliko ga akt sadrži.

  

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn