Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
Zakonska osnova
Što je procjena utjecaja zahvata na okoliš
Objedinjeni postupci
Što je ocjena o potrebi procjene (screening)
Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i obvezni sadržaj studije
Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping)
Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ OSNOVNE INFORMACIJE / Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti / Način sudjelovanja

Način sudjelovanja

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost sudjeluju putem javne rasprave koja se provodi sukladno odredbama Zakona i Uredbe.

Prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša javnost i zainteresirana javnost moraju, rano, tijekom postupka odlučivanja u pitanjima okoliša vezano za odgovarajuće djelovanje nositelja zahvata i operatera,  na prikladan način, pravodobno i djelotvorno biti obaviještene o svojem pravu sudjelovanja u postupcima procjene utjecaja na okoliš. U tim postupcima javnost i zainteresirana javnost imaju pravo iznijeti svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe vezano za donošenje odluka odnosno akata tijela javne vlasti, na način i u rokovima kako je uređeno Uredbom.

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš  provodi se putem javne rasprave koja uključuje javni uvid i javno izlaganja.

U javnoj raspravi javnost, zainteresirana javnost, te drugi sudionici u javnoj raspravi kao što su tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela (u daljnjem tekstu: sudionici u javnoj raspravi), u roku i na način propisan Uredbom, daju mišljenja, prijedloge i primjedbe u vezi s predmetom javne rasprave.

Predmetom javne rasprave može biti studija o utjecaju zahvata na okoliš te studija o utjecaju zahvata na okoliš u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Nadležno tijelo daje obavijest o provođenju javne rasprave u svezi predmeta javne rasprave na internetskoj stranici i u dnevnom tisku. Ova obavijest se može dati i u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja, ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno, najmanje osam dana prije početka javne rasprave. Obavijest sadrži naznaku predmeta javne rasprave mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida, mjesto i datum javnog izlaganja te rok u kojem se nadležnom tijelu dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi predmeta javne rasprave.

Nadležno tijelo osim ove obavijesti, ukoliko je to obvezno prema posebnom propisu, pisanu obavijest o javnoj raspravi dostavlja i:

 • tijelima i osobama određenim posebnim propisima
 • tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • drugim tijelima, prema potrebi.

Javnu raspravu uključujući javni uvid i javno izlaganje koordinira i provodi ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša, odnosno nadležno upravno tijelo županije te Grada Zagreba, ovisno o propisanoj nadležnosti vezano za popis zahvata prema uredbi kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.

Kada je za koordinaciju i provođenje javne rasprave uključujući javni uvid i javno izlaganje nadležno ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša ono može pojedine radnje vezano za javnu raspravu uključujući i javni uvid i javno izlaganje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak povjeriti nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.

Nakon objave obavijesti o provođenju javne rasprave, predmet javne rasprave stavlja se na javni uvid koji traje najmanje 30 dana.


Javni uvid i javno izlaganje

Javnost i zainteresirana javnost sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

 • imaju pravo pristupa na javni uvid predmeta javne rasprave,
 • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju osobe iz članka 19. ove Uredbe, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
 • mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz predmet o kojem se provodi javna rasprava,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nadležnom tijelu pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u obavijesti o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Za vrijeme javnog uvida nadležno tijelo organizira javno izlaganje.

U javnom izlaganju obvezno se osigurava nazočnost i sudjelovanje predstavnika nositelja zahvata, voditelja izrade studije, projektanta i predstavnika jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave na čijem području se provodi javna rasprava i javno izlaganje.

O javnom izlaganju vodi se zapisnik. Zapisnik vodi službena osoba tijela koje koordinira i provodi javnu raspravu, odnosno koje provodi javno izlaganje po zamolbi nadležnog tijela. Zapisnik potpisuje službena osoba koja ga je vodila i odgovorna osoba tijela. Osim zapisnika, o javnom izlaganju može se osigurati i tonski zapis.

Zapisnik o javnom izlaganju sadrži pitanja, prijedloge i mišljenja sudionika javne rasprave danih za vrijeme javnog izlaganja te odgovore na pitanja koje su dale  osobe čija je nazočnost osigurana na javnom uvidu.

Ako u roku određenom u odluci o objavi javne rasprave javnost, zainteresirana javnost, nadležna tijela i tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno tijela jedinice područne (regionalne) samouprave ne dostave svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge u svezi s predmetom javne rasprave smatra se da nisu imali primjedbi.


O provedenoj javnoj raspravi nadležno tijelo priprema izvješće.

Izvješće o javnoj raspravi sadrži osobito:

 • podatke o predmetu javne rasprave, odnosno naznaku da je taj predmet sastavni dio toga izvješća,
 • popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti,
 • popis sudionika u javnoj raspravi čiji su prijedlozi i primjedbe vezano za predmet javne rasprave prihvaćeni,
 • naznaku primjedbi i prijedloga sudionika, koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni te obrazloženja razloga njihova neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja,
 • popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe dani izvan određenog roka.

Akti, preslike i drugi dokazi objave javne rasprave, pozivi i posebne obavijesti o javnoj raspravi, zapisnici o javnim izlaganjima, dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi i knjiga primjedbi sastavni su dio izvješća o javnoj raspravi.

Ako se predmet javne rasprave na temelju prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi tako promijeni, da nova rješenja nisu u skladu s bitnim odrednicama predmeta javne rasprave na temelju kojih je nastao, provodi se ponovna javna rasprava.

Ako se ponovna javna rasprava odnosi na promjene predložene u prvoj javnoj raspravi, trajanje javnog uvida može biti kraće od propisanog roka iz Uredbe, ali ne manje od osam dana. Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi objavljuje se na način određen odredbom članka 16. Uredbe. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni dio predmeta javne rasprave mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi. Ponovna javna rasprava može se provoditi najviše dva puta, nakon čega se donosi odluka o novoj izradi predmeta javne rasprave.


 

  

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn