Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Opće informacije

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 64/08) propisano je da nositelj zahvata, kada utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. ili Priloga III. Uredbe, može zatražiti od nadležnog tijela provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ili može odmah pristupiti izradi studije.

Kada nadležno tijelo zaprimi zahtjev za ocjenu o potrebi procjene, ono pribavlja mišljenja od drugih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te informira javnost o zahtjevu. Ocjena o potrebi procjene provodi se na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe i uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja. Nakon provedenog postupka izdaje se rješenje i o istom informira javnost.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br. 67/09), vodeći računa o otežanim uvjetima privređivanja u gospodarstvu, izmijenjen je članak 7. Uredbe u svrhu omogućavanja bržeg i efikasnijeg postupka glede ostvarivanja prava i pravnih interesa pravnih i fizičkih osoba.  Prema članku 7. stavku 2. Uredbe  nadležno tijelo o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš može odlučiti u skraćenom postupku  sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, a što je u skladu i s odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša. S tim u svezi dopunom odredbe članka 28. stavka 2. podstavka 3. Uredbe omogućeno je da se uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene  umjesto podataka o zahvatu u smislu Priloga VI. Uredbe može dostaviti i Idejni projekt kao podloga za donošenje odluke o zahtjevu

U tim slučajevima na web stranici objavljuje se informacija o zahvatu u kojoj je osim općih podataka prema članku 28. stavku 2. naznačeno da je, između ostalih podataka, Idejni projekt podloga na temelju koje se donosi rješenje.
 

 

Zahtjevi za ocjenu


 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn