Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
Projekt 'Procjena utjecaja na okoliš - smjernice i obuka'
Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina
Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana
Smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja
Smjernice za informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (SPUO)
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ PROJEKTI I SMJERNICE / Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina

Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina

Cilj Smjernica

Da bi se ujednačila kvaliteta i olakšala izrada Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina, te pojednostavio i ubrzao postupak procjene utjecaja na okoliš, ukazala se potreba za smjernicama za izradu tih studija.

To jest, često se ne obrađuju na odgovarajući način svi bitni utjecaji na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina i ne prepoznaju se u potpunosti posljedice za okoliš. K tome, različiti su metodološki pristupi izradi studija, a i različiti su i neujednačeni stavovi o tome kakve bi studije trebale biti. Sve te neujednačenosti i nesuglasja rezultiraju i teškoćama u postupku procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata, to jest u radu povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš, te na kraju nepovoljno utječu na kvalitetu rješenja o prihvatljivosti zahvata. Naravno, krajnji cilj Smjernica je pridonos postizanju društvenog interesa za što potpunijom zaštitom okoliša. Stoga su projektom izrade smjernica za izradu studija o utjecaju na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina bile obuhvaćene sljedeće aktivnosti: 

Izrađen je prijedlog sadržaja studije o utjecaju na okoliš usklađen s Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), koji je razmotren na Radionici održanoj 14. i 15. svibnja 2009. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Organizatori Radionice bili su Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradeteljstva.

Izlaganja s navedene radionice:
Temeljem rezultata rasprave na Radionici utvrđen je konačni tekst Smjernica, koji služi kao preporuka i naputak za izradu studija o utjecaju na okoliš za eksploataciju mineralnih sirovina, koje se eksploatiraju prema Zakonu o rudarstvu (Narodne novine, broj 75/09).

Smjernice za izradu Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina (pdf)

 


 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn