Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2010.

ARHIVA 2010.

1.

Naziv zahvata: Spojna cesta: čvor Dračevac (Mravinci-D1) - čvor TTTS (Stobreč)
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d.
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.01. do 03.02.2010
.

2.

Naziv zahvata: Betonara i asfaltna baza u Radnoj zoni Donja Lomnica
Lokacija: Velika Gorica
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: Strabag d.o.o., Zagreb
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 07.01. do 05.02.2010.

3.

Naziv zahvata: Proširenje luke Ražanac
Lokacija: Ražanac
Županija: Zadarska
Naručitelj: Općina Ražanac
Izrađivač: Oikon d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 07.01. do 08.02.2010.

4.

Naziv zahvata: Gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima u Sesvetskom Kraljevcu
Lokacija: Sesvetski Kraljevac
Županija: Grad Zagreb
Naručitelj: Autozubak d.o.o., Velika Gorica
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 11.01. do 09.02.2010
.

5.

Naziv zahvata: Eksploatacija ciglarske gline na eksploatacijskom polju 'Garešnica', Grad Garešnica
Lokacija: Grad Garešnica
Županija: Bjelovarsko-bilogorska 
Naručitelj: FINAG d.d., Garešnica
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.01. do 11.02.2010
.

6.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na EP Loskunja, Općina Krnjak
Lokacija: Općina Krnjak
Županija: Karlovačka 
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o., Karlovac
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.01. do 17.02.2010.


7.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskim poljima bazena 'Donji humac': 'Gianesini cava', 'Smokvica', 'Brkate', 'Sveti Ilija', 'Petrovica' i 'Pjer'
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska 
Naručitelj: GIANESINI MARMO d.o.o., PAŠARIN d.o.o., Obrt VAĐENJE I OBRADA KAMENA BRKATE, KUSANOVIĆ d.o.o., Obrt VAĐENJE I OBRADA KAMENA PETROVICA, Obrt VAĐENJE I OBRADA KAMENA Đani Jerković
Izrađivač: Institut IGH d.d.
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.01. do 17.02.2010.

8.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na EP Mladje, Općina Drnje
Lokacija: Općina Drnje
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Igma d.o.o., Koprivnica
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.01. do 18.02.2010.


9.

Naziv zahvata: Povećanje kapaciteta proizvodnje pitke vode u punionici vode 'Kustura' u Ličkom Lešću
Lokacija: Ličko Lešće
Županija: Ličko-senjska
Naručitelj: Kustura d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.01. do 19.02.2010
.
 
10.

Naziv zahvata: Izgradnja akumulacije Breznica
Lokacija: Općina Podgorač
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 22.01. do 22.02.2010.


11.

Naziv zahvata: Izgradnja akumulacije Dubovik
Lokacija: Općina Podgorač
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 22.01. do 22.02.2010.

12.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Ivana'
Lokacija: Grad Trogir
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Arhitektonsko-građevni kamen d.o.o., Kaštel Kambelovac
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 27.01. do 26.02.2010.

13.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija magistralne pruge M105 Novska-Vinkovci-Tovarnik-državna granica (Šid) između kolodvora Novska i Okučani
Lokacija: -
Županija: Sisačko-moslavačka i Brodsko-posavska
Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 01.02. do 05.03.2010.

14.

Naziv zahvata: Postavljanje privremenog asfaltnog postrojenja unutar postojećeg kamenoloma u Žminju
Lokacija: Općina Žminj
Županija: Istarska
Naručitelj: Cesta Pula d.o.o. Pula
Izrađivač: Hidroelektra-projekt d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javni uvid od 12.02. do 05.03.2010.

15.

Naziv zahvata: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pivovari d.d. Osijek
Lokacija: Osijek
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Pivovara d.d. Osijek
Izrađivač: Interplan d.o.o., za ekološki inženjering, Karlovac
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.02. do 15.03.2010.

16.

Naziv zahvata: Izgradnja državne ceste od čvora Donja Zdenčina (autocesta A1) do mosta na Kupi kod Lasinje
Lokacija: -
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Izrađivač: Interplan d.o.o., za ekološki inženjering, Karlovac
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.02. do 16.03.2010.


17.

Naziv zahvata: Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Lokacija: Biljane Donje
Županija: Zadarska
Naručitelj: Eko d.o.o., Zadar
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.02. do 16.03.2010.

18.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Kom-Orjak-Greda, Omiš
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: SEM 1986 d.d., Boktuljin put bb, Split
Izrađivač: Tehno ing d.o.o., Srebrnjak 92, Zagreb
Tijek postupka: Javni uvid od 15.02. do 17.03.2010.


19.

Naziv zahvata: Golf igralište 'Baštijunski brig', Biograd n/m
Lokacija: Biograd n/m
Županija: Zadarska
Naručitelj: Golf centar Biograd d.o.o.
Izrađivač: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.03. do 10.04.2010
.

20.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Katuni, Općina Šestanovac
Lokacija: Općina Šestanovac
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: WPD Enersys d.o.o.
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.03. do 14.04.2010
.


21.

Naziv zahvata: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Trema-Gmanje', Općina Sveti Ivan Žabno
Lokacija: Općina Sveti Ivan Žabno
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Općina Sveti Ivan Žabno
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Trnjanska 37, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.03. do 15.04.2010
.

22.

Naziv zahvata: Izgradnja vinarije Kneževi Vinogradi
Lokacija: Općina Kneževi Vinogradi
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Projektgradnja d.d., Slavonski Brod
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.03. do 19.04.2010.

 
23.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Lukovac, Cista Provo
Lokacija: Općina Cista Provo
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Vjetroelektrana Lukovac d.o.o.
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.03. do 23.04.2010
.

24.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Marići, Obrovac
Lokacija: Obrovac
Županija: Zadarska
Naručitelj: Kamen d.o.o., Obrovac
Izrađivač: EKo-MONITORING d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.03. do 26.04.2010.

 

25.

Naziv zahvata: Spojna cesta čvor Osojnik/Dubrovnik (A1) - most dr. Franje Tuđmana
Lokacija: -
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Izrađivač: Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.04. do 07.05.2010.

26.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Sveti Ante - Pridraga', Općina Novigrad
Lokacija: Općina Novigrad 
Županija: Zadarska
Naručitelj: Zadruga 'Fasadni kamen', Pridraga
Izrađivač: IRES, Novo Čiče
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.04. do 08.05.2010
.

27.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Batnoga'
Lokacija: - 
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Hrvatske šume, Karlovac
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.04. do 17.05.2010.

28.

Naziv zahvata: Izgradnja pogona za fermentaciju sladovine i objekta za smještaj CIP tehnologije u Karlovačkoj pivovari
Lokacija: Karlovac 
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Karlovačka pivovara d.o.o., Karlovac
Izrađivač: INTERPLAN d.o.o., Karlovac
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.04. do 19.05.2010.

 
29.

Naziv zahvata: Rekostrukcija i korištenje sirane 'Špin' na području Općine Tar-Vabriga
Lokacija: Općina Tar - Vabriga, naselje Stancija Špin 
Županija: Istarska
Naručitelj: AGROLAGUNA d.d., Poreč
Izrađivač: EKO-MONITORING d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.04. do 22.05.2010
.

30.

Naziv zahvata: Izgradnja magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci DN 800/75
Lokacija:  -
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Plinacro d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.04. do 26.05.2010.

31.

Naziv zahvata: Izgradnja termoelektrane na drvnu biomasu, Koprivnički Ivanec
Lokacija:  Koprivnički Ivanec
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: E-TWO-ENERGY d.o.o., Koprivnički Ivanec
Izrađivač: Fakultet strojarstva i brodogranje, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.04. do 30.05.2010
.
 

32.

Naziv zahvata: Izgradnja luke nautičkog turizma Pirovac
Lokacija:  Pirovac
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Općina Pirovac
Izrađivač: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 07.05. do 07.06.2010.

33.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Pod brestom'
Lokacija:  Općina Legrad
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Calx d.o.o., Zagreb
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.05. do 24.06.2010.


34.

Naziv zahvata: Autocesta AC 10 Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče: Dionica čvor Ploče-granica BiH
Lokacija:  -
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d.
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.05. do 28.06.2010.


35.

Naziv zahvata: Sanacija i nastavak rada odlagališta neopasnog otpada Stražbenica, Općina Gračac
Lokacija: Općina Gračac
Županija: Zadarska
Naručitelj: Komunalno d.o.o., Gračac
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.05. do 28.06.2010.

36.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija i prenamjena objekata bivše proizvodnje PVC-a u proizvodnju biodizela i spremnički prostor tekućih medija u Zadru
Lokacija: Zadar
Županija: Zadarska
Naručitelj: Kepol-terminal d.o.o., Zadar
Izrađivač: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 02.06. do 02.07.2010.


37.

Naziv zahvata: Izgradnja turističkog naselja 'Ninsko blato'
Lokacija: Grad Nin
Županija: Zadarska
Naručitelj: Grad Nin
Izrađivač: Oikon d.o.o. , Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.06. do 19.07.2010.


38.

Naziv zahvata: Luka Tkon, otok Pašman
Lokacija: Tkon
Županija: Zadarska
Naručitelj: Općina Tkon
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.06. do 19.07.2010.


39.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Čemernica
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: E.H.N. d.o.o., Split
Izrađivač: Oikon d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.06. do 21.07.2010.


40.

Naziv zahvata: Izgradnja akumulacije Breznica, općina Trnava
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatske vode VGO za vodno područje sliva Save, Zagreb
Izrađivač: Elektroprojekt d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.06. do 21.07.2010.


41.

Naziv zahvata: MHE Ilovac na rijeci Kupi, uzvodno od grada Ozlja
Lokacija: -
Županija: Karlovačka
Naručitelj: TEKONET d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Elektroprojekt d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.06. do 23.07.2010.


42.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Batinjska rijeka'
Lokacija: Općina Đulovac
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naručitelj: Inter-Promet d.o.o., Sirač
Izrađivač: Ires - Institut za istraživanje i razvoj ekosustava, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.06. do 29.07.2010.


43.

Naziv zahvata: Državna cesta D42, dionica Saborsko - Rakovica
Lokacija: -
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka
Tijek postupka: Javna rasprava od 02.07. do 02.08.2010.


44.

Naziv zahvata: Eksploatacija sirovine za proizvodnju cementa na eksploatacijskom polju Sv. Juraj - Sv. Kajo
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Cemex Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac
Izrađivač: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Centar za stručna istraživanja, Split
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.07. do 11.08.2010.
 
 
45.

Naziv zahvata: Farma Svinja Haljevo, Općina Čeminac
Lokacija: Općina Čeminac
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: BELJE d.d., Darda
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.07. do 11.08.2010.


46.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Boraja
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: E.H.N. d.o.o., Split
Izrađivač: OIKON, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.07. do 13.08.2010.


47.

Naziv zahvata: Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska
Lokacija: -
Županija: Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Agencija za vodne puteve, Vukovar
Izrađivač: Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 27.07. do 27.08.2010. za Sisačko-moslavačku županiju, od 30.07. do 30.08.2010. za Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju


48.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju i dijelu istražnog prostora 'Fukinac'
Lokacija: -
Županija: Brodsko-posavska, Požeško-slavonska
Naručitelj: Kamen Psunj d.o.o. za proizvodnju i preradu kamena, Okučani
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.07. do 30.08.2010.


49.

Naziv zahvata: Akumulacija Berak, Općina Tompojevci
Lokacija: Općina Tompojevci
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Hrvatske vode VGO za vodno područje sliva Save, Zagreb
Izrađivač: Građevinski fakultet Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Tijek postupka: Javna rasprava od 02.08. do 02.09.2010.


50.

Naziv zahvata: Trgovački centar IKEA-Zagreb east, općina Rugvica
Lokacija: Općina Rugvica
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: IKEA d.o.o. Zagreb
Izrađivač: Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.08. do 02.09.2010.

 
51.

Naziv zahvata: Eksploatacija mineralne sirovine (boksit, karbonatna sirovina za industrijsku preradu i tehničko-građevni kamen) na eksploatacijskom polju 'Kruševo', Grad Obrovac
Lokacija: -
Županija: Zadarska
Naručitelj: Dalmatinski rudnici boksita d.o.o., Obrovac
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 03.08. do 03.09.2010.


52.

Naziv zahvata: Farma za uzgoj svinja, Općina Semeljci
Lokacija: Općina Semeljci
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: OPG Tokić Ivan, Semeljci
Izrađivač: EKO MONITORING d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.08. do 06.09.2010.

 
53.

Naziv zahvata: Spojna cesta od brze ceste Stobreč-Omiš (čvor 'Dugi Rat') do županijske ceste Ž6142
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.08. do 08.09.2010.


54.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Opor
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: E.H.N. d.o.o., Split
Izrađivač: Ekonerg d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.08. do 08.09.2010.

 
55.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Imber', Općina Dicmo
Lokacija: Općina Dicmo
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Lavčević d.d., Split
Izrađivač: Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, Novo Čiče
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.08. do 15.09.2010.


56.

Naziv zahvata: Akumulacija Preslatinci
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb
Izrađivač: Elektroprojekt d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.08. do 20.09.2010.


57.

Naziv zahvata: Brza cesta Daruvar-Lipik
Lokacija: -
Županija: Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-Slavonska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: HIDROELEKTRA-PROJEKT d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.08. do 24.09.2010.


 58.

Naziv zahvata: Farma svinja Gaj
Lokacija: Općina Draž
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: BELJE d.d., Darda
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.09. do 15.10.2010.

 
59.

Naziv zahvata: Sanacija i nastavak rada do zatvaranja odlagališta neopasnog otpada 'Sozanj', Općina Lastovo
Lokacija: Općina Lastovo
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Općina Lastovo
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.09. do 20.10.2010.


60.

Naziv zahvata: Izgradnja akumulacije Presečno
 
Lokacija: Presečno
Županija: Varaždinska 
Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb 
Izrađivač: Institut IGH d.d.
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.09. do 28.10.2010.

61.

Naziv zahvata: Brza cesta Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH, dionica: Tromilja-granica BiH
Lokacija: -
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.10. do 02.11.2010.


62.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na dijelu istražnog prostora 'Netečje', Općina Legrad 
 
Lokacija: Općina Legrad
Županija: Koprivničko-križevačka 
Naručitelj: Obrt Poljokop, Legrad 
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
 Tijek postupka: Javna rasprava od 11.10. do 11.11.2010.


63.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Ljubač - Ljubačka Vlaka
 
Lokacija: -
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: TEC d.o.o. 
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb 
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.10. do 16.11.2010
.

64.

Naziv zahvata: Proširenje i produbljenje plovnog puta Privlački gaz
 
Lokacija: -
Županija: Zadarska
Naručitelj: Plovput d.o.o., Split 
Izrađivač: Oikon d.o.o., Zagreb 
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.10. do 22.11.2010. 


65.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Tresni breg', Općina Klana
Lokacija: -
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d., Krk
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 25.10. do 23.11.2010.


66.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Ogorje, Općina Muć
Lokacija: Općina Muć
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Aiolos projekt d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 25.10. do 24.11.2010.

67.

Naziv zahvata: Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja-čvor Koprivnica
Lokacija: -
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Hrvatska ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.11. do 06.12.2010.

68.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gradić II Benkovac
Lokacija: -
Županija: Zadarska
Naručitelj: Rudarski obrt Gradina, Obrovac
Izrađivač: EKO-MONITORING d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.11. do 15.12.2010.


69.

Naziv zahvata: Državna cesta D42, dionica Saborsko - Rakovica
Lokacija: -
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka
Tijek postupka: Ponovna javna rasprava od 30.11. do 14.12.2010.


 70.

Naziv zahvata: Navodnjavanje Donje Neretve - podsustav Opuzen
Lokacija: -
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb
Izrađivač: IGH d.d., Zagreb, Oikon d.o.o., Zagreb, Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 Tijek postupka: Javna rasprava od 26.11. do 27.12.2010.


71.

Naziv zahvata: Navodnjavanje Donje Neretve - podsustav Koševo-Vrbovci
Lokacija: -
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb
Izrađivač: IGH d.d., Zagreb, Oikon d.o.o., Zagreb, Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.11. do 27.12.2010.


72.

Naziv zahvata: Proširenje postojeće betonare GP KRK d.d. u radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, Grad Bakar
Lokacija: -
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: GP KRK d.d., Krk
Izrađivač: INTERPLAN d.o.o., Karlovac
Tijek postupka: Javna rasprava od 29.11. do 28.12.2010.73.

Naziv zahvata: Betonara Trstenik, Općina Rugvica
Lokacija: Općina Rugvica
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: NEXE BETON d.o.o., Našice
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.12.2010. do 04.01.2011.

 
74.

Naziv zahvata: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu
Lokacija: Grad Karlovac
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Karlovačka županija, Karlovac
Izrađivač: IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.12.2010. do 10.01.2011.

75.

Naziv zahvata: Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - aglomeracija Vrsar
Lokacija: Općina Vrsar
Županija: Istarska
Naručitelj: Usluga d.o.o., Poreč
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb, Hrvatski hidrografski institut, Split, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.12.2010. do 17.01.2011.


76.

Naziv zahvata: Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - aglomeracija Poreč jug
Lokacija: Grad Poreč, Općina Funtana
Županija: Istarska
Naručitelj: Usluga d.o.o., Poreč
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb, Hrvatski hidrografski institut, Split, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.12.2010. do 17.01.2011.

 77.

Naziv zahvata: Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - aglomeracija Poreč sjever
Lokacija: Grad Poreč
Županija: Istarska
Naručitelj: Usluga d.o.o., Poreč
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb, Hrvatski hidrografski institut, Split, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.12.2010. do 17.01.2011.

78.

Naziv zahvata: Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - aglomeracija Lanterna
Lokacija: Općina Tar-Vabriga
Županija: Istarska
Naručitelj: Usluga d.o.o., Poreč
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb, Hrvatski hidrografski institut, Split, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.12.2010. do 17.01.2011.

 
79.

Naziv zahvata: Izgradnja istočne obilaznice grada Sinja
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Izrađivač: VIA PLAN d.o.o. Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.12.2010. do 27.01.2011.


   

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn