Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2011.

ARHIVA 2011.

1.

Naziv zahvata: Eksploatacija ciglarske gline na proširenom eksploatacijskom polju 'Kukljaš'
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Slavonija IGM d.o.o., Našice
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.01. do 08.02.2011.


2.

Naziv zahvata: Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije na lokaciji Lučino Razdolje 
Lokacija: Lučino Razdolje
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Dubrovačko-neretvanska županija 
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.01. do 15.02.2011
.
 
3.

Naziv zahvata: Betonara i hala za proizvodnju predgotovljenih armirano betonskih elemenata 
Lokacija: Luka Ploče
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Luka Ploče gradnja d.o.o., Ploče 
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.01. do 16.02.2011
.

4.

Naziv zahvata: Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica - Koprivnički Ivanec
 
Lokacija: -
Županija: Koprivničko-križevačka
 Naručitelj: Piškornica d.o.o., Koprivnica 
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb 
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.01. do 21.02.2011.


5.

Naziv zahvata: Sustav javne odvodnje Zlatar-Zlatar Bistrica-Marija Bistrica-Konjščina-Lobor
  
Lokacija: -
Županija: Krapinsko-zagorska 
 Naručitelj: Zagorski vodovod d.o.o., Zabok  
Izrađivač: ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb 
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.01. do 22.02.2011.


6.

Naziv zahvata: Sustav javne odvodnje Krapina
Lokacija: -
Županija: Krapinsko-zagorska
Naručitelj: Krakom d.o.o., Krapina 
Izrađivač: ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.01. do 22.02.2011.


 7.

Naziv zahvata: Izgradnja cestovnog smjera Našice-Pleternica-Lužani  
 
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
 Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb 
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb 
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.01. do 28.02.2011.


8 .

Naziv zahvata: Farma za tov svinja Sokolovac, Općina Kneževi Vinogradi   
 
Lokacija: Kneževi Vinogradi
Županija: Osječko-baranjska
 Naručitelj: Belje d.d., Darda 
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb 
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.01. do 28.02.2011
.

9.

Naziv zahvata: Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge R201 Zaprešić-Varaždin-Čakovec, dionica: Zaprešić-Zabok    
 
Lokacija: -
Županija: Zagrebačka i Krapinsko-zagorska 
 Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb  
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb  
Tijek postupka: Javna rasprava od 03.02. do 04.03.2011.


 10.

Naziv zahvata: CROATON - tvornica za proizvodnju i oporabu materijala u graditeljstvu
Lokacija: Sesvete
Županija: Grad Zagreb
Naručitelj: TERMOBLOK d.o.o., Sesvete
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.02. do 16.03.2011. 


11.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Orljak, Grad Obrovac
Lokacija: Grad Obrovac 
Županija: Zadarska
Naručitelj: Vjetroelektrana Orljak d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.02. do 18.03.2011.


12.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu istražnog prostora 'Čvrljevo II'
Lokacija: -
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Arhitektonski kamen d.o.o, Split
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.02. do 18.03.2011.


13.

Naziv zahvata: Betonara Sesvete
Lokacija: Sesvete
Županija: Grad Zagreb
Naručitelj: NEXE BETON d.o.o, Našice
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.02. do 29.03.2011.


14.

Naziv zahvata: Obilaznica Orebića 
Lokacija: -
Županija: Dubrovačko-neretvanska 
Naručitelj: Hrvatske ceste d.d., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.02. do 29.03.2011.


15.

Naziv zahvata: Luka nautičkog turizma u Svetoj Nedjelji na otoku Hvaru  
Lokacija: otok Hvar
Županija: Splitsko-dalmatinska  
Naručitelj: Zlatan otok d.o.o., Hvar 
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 01. do 31.03.2011.


16.

Naziv zahvata: Luka nautičkog turizma Žut  
Lokacija: otok Žut
Županija: Šibensko-kninska  
Naručitelj: Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.03. do 04.04.2011
.

17.

Naziv zahvata: Izgradnja hidroelektrane Krško na rijeci Savi u Republici Sloveniji   
Lokacija: -
Županija: -  
Naručitelj: HSE Invest d.o.o., Maribor 
Izrađivač: Imos Geateh d.o.o., Ljubljana 
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.03. do 08.04.2011


18.

Naziv zahvata: Prihvat, skladištenje i loženje drvne biomase u rotacijskoj peći tvornice cementa 'Sveti Kajo' u Solinu  
Lokacija: Solin
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Cemex Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.03. do 14.04.2011


19.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija i izgradnja farme za proizvodnju prasadi i tov 'Ovčara' na području grada Vukovara  
Lokacija: Vukovar
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Vupik d.d., Vukovar 
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.03. do 14.04.2011


20.

Naziv zahvata: Luka nautičkog turizma 'Palmižana', Pakleni otoci 
Lokacija: otok Sveti Klement
Županija: Splitsko-dalmatinska 
Naručitelj: Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.03. do 15.04.2011.


 21.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Prosenica I    
Lokacija: -
Županija: Koprivničko-križevačka   
Naručitelj: IGMA d.o.o., Koprivnica 
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
 Tijek postupka: Javna rasprava od 17.03. do 18.04.2011


22.

Naziv zahvata: Autocesta A8, dionica: Rogovići-Matulji
Lokacija: dionica Rogovići-Matulji
Županija: Istarska 
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb 
Izrađivač: Hidroelektra-projekt d.o.o.
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.03. do 18.04.2011.


 23.

Naziv zahvata: Luka nautičkog turizma Žut  
Lokacija: otok Žut
Županija: Šibensko-kninska  
Naručitelj: Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Produljena Javna rasprava od 04.04. do 18.04.2011
.

24.

Naziv zahvata: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Našica i pripadajući sustav javne odvodnje
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Našički vodovod d.o.o., Našice
Izrađivač: IND-EKO d.o.o., Rijeka
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.03. do 19.04.2011.

 
 25.

Naziv zahvata: Izgradnja magistralnog plinovoda Osijek-Vukovar DN 800/75 bar   bab
Lokacija: -
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Plinacro d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 01.04. do 01.05.2011.


 26.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Klašnice, Pleternica  
Lokacija: -
Županija: Požeško-slavonska 
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.04. do 18.05.2011.


27.

Naziv zahvata: Prihvat, privremeno skladištenje i loženje drvnog otpada u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo tvrtke CEMEX Hrvatska d.o.o.  
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: CEMEX Hrvatska d.d., Zagreb
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.04. do 26.05.2011.


28.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Čukur'  
Lokacija: -
Županija: Požeško-slavonska
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.05. do 06.06.2011.


29.

Naziv zahvata: Navodnjavanje na Poreštini, Červar Porat-Bašarinka  
Lokacija: -
Županija: Istarska
Naručitelj: Istarska županija, Pula
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 07.05. do 07.06.2011.


30.

Naziv zahvata: Korištenje alternativnih goriva i sirovina na liniji za proizvodnju klinkera I - LPK I na lokaciji Našicecement d.d. 
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Našicecement d.d., Našice
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.05. do 15.06.2011.


31.

Naziv zahvata: Sustav javne odvodnje Zabok 
Lokacija: Zabok
Županija: Krapinsko-zagorska
Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb
Izrađivač: Elektroprojekt d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 01.06. do 30.06.2011.


32.

Naziv zahvata: Postrojenje za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka s obrađenim varijantnim rješenjem zahvata u dijelu koji se odnosi na lokaciju budućeg privezišta i transportne luke izvan Bakarskog zaljeva
Lokacija: -
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: INA industrija nafte d.d., Zagreb
Izrađivač: ECOINA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Ponovna javna rasprava od 01.06. do 30.06.2011.


33.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Garica' 
Lokacija: -
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d.
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 07.06. do 06.07.2011.


34.
 
Naziv zahvata: Vjetroelektrana Breze 
Lokacija: -
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: Dalekovod d.d., Zagreb
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.06. do 07.07.2011.


35.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Stara kava' na području grada Trogira
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Kamenoklesarski obrt Ivan Gotovac, Kaštel Sućurac
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.06. do 08.07.2011.


36.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja Pliva Hrvatska d.o.o. na lokaciji Savski Marof
Lokacija: Savski Marof
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb
Izrađivač: EKONERG d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.06. do 08.07.2011.


37.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena kao primarne sirovine i tehničko-građevnog kamena kao sekundarne sirovine na eksploatacijskim poljima 'Sveta Ana', 'Banja' i 'Brkate' u Donjem Humcu, Općina Nerežišća
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Obrt Montaža i obrada kamena 'Klesar', Nerežišća, Kavadur d.o.o., Split i Obrt Vađenje i obrada kamena 'Brkate', Nerežišća
Izrađivač: IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliš, Split
Tijek postupka: Javna rasprava od 27.06. do 27.07.2011.


38.

Naziv zahvata: Izgradnja međunarodnog plinovoda Dubrovnik-Privlaka-Dobreč DN 1000/75 bar
Lokacija: Dubrovnik-Privlaka-Dobreč
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Plinacro d.o.o.
Izrađivač: OIKON d.o.o.
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.06. do 27.07.2011.

39.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na dijelu istražnog prostora Pod gaj na području općine Šolta
Lokacija: općina Šolta
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Klaritac d.o.o., Gornje Selo
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.07. do 03.08.2011.


40.

Naziv zahvata: Istočna obilaznica Gospića
Lokacija: -
Županija: Ličko-senjska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.07. do 16.08.2011
.

41.

Naziv zahvata: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava Vukovar
Lokacija: -
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Vodovod grada Vukovara d.o.o.
Izrađivač: Hidroelektra-projekt d.o.o.
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.07. do 20.08.2011.


42.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Crna glava
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: CRNA GLAVA SEONA d.o.o.
Izrađivač: OIKON d.o.o.
Tijek postupka: Javna rasprava 25.07. do 23.08.2011.


43.

Naziv zahvata: Sanacija odlagališta otpada Welington, Vis
Lokacija: Vis
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Grad Vis
Izrađivač: Institut IGH d.d.
Tijek postupka: Javna rasprava 25.07. do 24.08.2011.


44.

Naziv zahvata: Kontejnerski terminal luke Gaženica u Zadru
Lokacija: Zadar
Županija: Zadarska
Naručitelj: Lučka uprava Zadar
Izrađivač: Rijeka projekt Rijeka
Tijek postupka: Javna rasprava 03.08. do 02.09.2011. 


45.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijakom polju Oblik na području općine Šolta
Lokacija: -
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Kalebić d.o.o., Stomorska, Šolta
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.08. do 07.09.2011.


46.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Bila Ploča, Općina Orebić
Lokacija: -
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Vjetroelektrana Bila Ploča d.o.o., Dubrovnik
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.08. do 08.09.2011.


47.

Naziv zahvata: Brza cesta Požega (Brestovac) - Staro Petrovo Selo (A3)
Lokacija:
Županija: Požeško-slavonska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Tijek postupka: Javna rasprava 11.08. do 12.09.2011.


48.

Naziv zahvata: Eksploatacija karbonatne sirovine za industrijsku preradu i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Mlada Vodica' u općini Podcrkavlje
Lokacija: Općina Podrcrkavlje
Županija: Brodsko-posavska
Naručitelj: BROD d.o.o., Slavonski Brod 
Izrađivač: HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava 16.08. do 15.09.2011.

49.

Naziv zahvata: Akumulacija Kešinci, Općina Semeljci
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatske vode, VGO za vodno područje slivova Drave i Dunava, Osijek
Izrađivač: Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 23.08. do 21.09.2011.


50.

Naziv zahvata: Brza cesta Osijek-Vukovar-Vinkovci-Županja, dionica: Nuštar-Vukovar
Lokacija: dionica: Nuštar-Vukovar
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba
Izrađivač: Hidroelektra-projekt d.o.o. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.09. do 12.10.2011.


51.

Naziv zahvata: Off shore terminal za ponovno uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina u Tršćanskom zaljevu
Lokacija: Tršćanski zaljev
Županija:
Naručitelj: -
Izrađivač: -
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.09. do 15.10.2011.


52.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Gornjak
Lokacija: -
Županija: Sisačko-moslavačka
Naručitelj: Ceste Sisak d.o.o., Sisak
Izrađivač: AREA URBIS d.o.o., Sisak
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.09. do 19.10.2011.


53.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Prodi'
Lokacija: -
Županija: Međimurska
Naručitelj: Carović plus d.o.o., Čakovec
Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.09. do 31.10.2011.


54.

Naziv zahvata: Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Jagodnjak 1
Lokacija: -
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: KTD Gmajna d.o.o., Jagodnjak
Izrađivač: ECOINA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 05.10. do 04.11.2011.


55.

Naziv zahvata: Akumulacija Kotao u Kulsko-korlatskom polju
Županija: Zadarska
Naručitelj: Zadarska županija
Izrađivač: VPB d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 05.10. do 04.11.2011.


56.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru 'Poredje'
Županija: Međimurska
Naručitelj: EUROBETON d.d., Prelog
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.10. do 10.11.2011.


57.

Naziv zahvata: Izgradnja magistralnog plinovoda Ploče - Dubrovnik DN 1000/75 bar
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Plinacro d.o.o. Zagreb
Izrađivač: Oikon d.o.o. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.10. do 11.11.2011.


58.

Naziv zahvata: Izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni
Lokacija: Općina Veliko Trojstvo
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb
Izrađivač: VPB d.d. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.10. do 11.11.2011.


59.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija TE Plomin - zamjena postojeće TE Plomin 1 u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta
Županija: Istarska
Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
Izrađivač: Ekonerg d.o.o. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.10. do 18.11.2011.


60.

Naziv zahvata: Uređaj za obradu otpadnih voda Jastrebarsko
Lokacija: -
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: Komunalno Jastrebarsko d.o.o., Jastrebarsko
Izrađivač: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.10. do 18.11.2011.

61.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Konavoska brda
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: CANNON-LIBERTAS d.o.o. Dubrovnik
Izrađivač: INSTITUT IGH, d.d. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.10. do 29.11.2011

 
62.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijkom polju Kamenolom Tounj
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Rudar d.o.o. Tounj
Izrađivač: SPP d.o.o. Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 02.11. do 01.12.2011.


63.

Naziv zahvata: Dogradnja rezervoarskog prostora na Terminalu Žitnjak, Janaf d.d.
Županija: Grad Zagreb
Naručitelj: JANAF d.d. Zagreb
Izrađivač: EKONERG d.o.o. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.11. do 05.12.2011.

64.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Čelina'
Županija: Bjevarsko-bilogorska
Naručitelj: Kamen Sirač d.d. Sirač
Izrađivač: SPP d.o.o. Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 07.11. do 06.12.2011.


65.

Naziv zahvata: 'Vjetroelektrana Mravinjac'
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Vjetroelektrana Mravinjac d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.11. do 20.12.2011.


66.

Naziv zahvata: Sanacija kamenoloma Vranja
Županija: Istarska
Naručitelj: Readymix Croatia d.o.o., Pula
Izrađivač: IRES Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.11. do 27.12.2011.


67.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'II Rašaška', Grad Pakrac
Županija: Požeško-slavonska
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o.
Tijek postupka: Javna rasprava od 01. do 30.12.2011.

68.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Kuršanski lug - Poleve'
Županija: Međimurska
Naručitelj: MEĐIMURJE TEGRA d.d., Čakovec
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 07.12.2011. do 05.01.2012

69.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Giletinci
Županija: Brodsko-posavska
Naručitelj: EKO-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava 08.12.2011. do 09.01.2012.


70.

Naziv zahvata: Izgradnja međunarodnog plinovoda Lička Jesenica-Bihać DN 500/75 bar
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Plinacro d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.12.2011. do 19.01.2012.

 
71.

Naziv zahvata: Farma za tov svinja Pačetin
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Vupik d.d., Vukovar
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 23.12.2011. do 23.01.2012.


72.

Naziv zahvata: Izgradnja magistralnog plinovoda Donji Miholjac-Osijek DN 800/75 bar
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Plinacro d.o.o. Zagreb
Izrađivač: OIKON
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.12.2011. do 30.01.2012.


  

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn