Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
Projekt 'Procjena utjecaja na okoliš - smjernice i obuka'
Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina
Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana
Smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja
Smjernice za informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (SPUO)
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ PROJEKTI I SMJERNICE / Smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja

Smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja

Cilj Smjernica

Da bi se ujednačila kvaliteta i olakšala izrada Studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja, te pojednostavio i ubrzao postupak procjene utjecaja na okoliš, ukazala se potreba za smjernicama za izradu tih studija.

Postupak procjene utjecaja na okoliš temeljem studije o utjecaju na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za građevine za intenzivni uzgoj peradi kapaciteta 40 000 komada i više u proizvodnom ciklusu, te za građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta više od 2 000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg) i 750 mjesta za krmače, prema točkama 30. i 31. Priloga I Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za navedene građevine obavezno se provode i postupci objedinjenih uvjeta u isto vrijeme sa postupkom procjene ili nakon postupka procjene.  

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Ministarstvo temeljem elaborata o utjecaju na okoliš, a u  skladu s člankom 28. Uredbe, za građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta više od 1 000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg) i 500 mjesta za krmače, prema točki 1.2. Priloga II Uredbe. Ako Ministarstvo nakon provedene ocjene utvrdi da će planirani uzgoj imati značajan utjecaj na okoliš, obveza je nositelja zahvata da podnese zahtjev za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš temeljem studije o utjecaju na okoliš Ministarstvu.

Za građevine za intenzivni uzgoj peradi kapaciteta 30.000 komada i više u proizvodnom ciklusu i za građevine za intenzivni uzgoj stoke i drugih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla (što ne uključuje građevine za uzgoj svinja i peradi) prema točkama 1.6. i 1.7. Priloga III Uredbe,  nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu provodi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.  Ako, upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu, nakon provedene ocjene utvrdi da će planirani uzgoj imati značajan utjecaj na okoliš, obveza je nositelja zahvata da podnese zahtjev za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš temeljem studije o utjecaju na okoliš tom tijelu.

Često se u studijama ne obrađuju na odgovarajući način svi bitni utjecaji na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja  i ne prepoznaju se u potpunosti posljedice za okoliš. K tome, različiti su metodološki pristupi izradi studija, a i različiti su i neujednačeni stavovi o tome kakve bi studije trebale biti. Sve te neujednačenosti i nesuglasja rezultiraju i teškoćama u postupku procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata, to jest u radu povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš, te na kraju nepovoljno utječu na kvalitetu rješenja o prihvatljivosti zahvata. Naravno, krajnji cilj Smjernica je pridonos postizanju društvenog interesa za što potpunijom zaštitom okoliša. Stoga su projektom izrade smjernica za izradu studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja  bile obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

Izrađen je prijedlog sadržaja smjernica za izradu studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja usklađen s Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ('Narodne novine', broj 64/08 i 67/09), koji je razmotren na Radionici održanoj 8. travnja 2011. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Organizatori Radionice bili su Poljoprivredni fakultet iz Osijeka i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradeteljstva.

Izlaganja s navedene radionice:
Temeljem rasprave na održanoj Radionici utvrđen je prijedlog Smjernica, na koji se javnost mogla očitovati u razdoblju od 30.06. do 10.07.2011. godine. Jedinu primjedbu dostavila je 8. srpnja 2011. godine Hrvatska poljoprivredna komora.
  

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn