Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2012.

ARHIVA 2012.

1.

Naziv zahvata: Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda s područja aglomeracije Čakovec
Županija: Međimurska
Naručitelj: Međimurske vode d.o.o., Čakovec
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.01. do 02.02.2012


2.

Naziv zahvata: Bioelektrana-toplana (BE-TO) na šumsku biomasu u Velikoj Gorici
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: HEP - obnovljivi izvori energije d.o.o., Zagreb
Izrađivač: EKONERG d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.01. do 08.02.2012.


3.

Naziv zahvata: Mobilna asfaltna baza na prostoru eksploatacijskog polja 'Busišta 2'
Županija: Zadarska
Naručitelj: Osijek Koteks d.d., Osijek
Izrađivač: Dvokut ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.01. do 20.02.2012.

 
4.

Naziv zahvata: Farma za tov svinja Bobota
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Vupik d.d., Vukovar
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 23.01. do 23.02.2012

5.

Naziv zahvata: Uređenje vodnog puta i regulacijski radovi na rijeci Dunav
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Agencija za vodne puteve, Vukovar
Izrađivač: Hidroing d.o.o., Osijek
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.01. do 28.02.2012.


6.

Naziv zahvata: Priključni dalekovod 2x220 kV od termoelektrane Sisak do priključka na postojeći dalekovod 220 kV Mraclin-Prijedor
Županija: Sisačko-moslavačka
Naručitelj: HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.01. do 29.02.2012.


7.

Naziv zahvata: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom prikupljanja i odvodnje aglomeracije Lipik-Pakrac
Županija: Požeško-slavonska
Naručitelj: Komunalac d.o.o., Pakrac
Izrađivač: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.02. do 14.03.2012
.

8.

Naziv zahvata: Farma za tov svinja kapaciteta 1.400 tovljenika OPG Stanko Đuranović na području općine Semeljci
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: OPG Stanko Đuranović
Izrađivač: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.02. do 16.03.2012.


9.

Naziv zahvata: Brza cesta Split-Knin-Gračac-Plitvice-Karlovac, dionica Križice-Dicmo
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Izrađivač: Interplan d.o.o.
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.02. do 17.03.2012.

10.

Naziv zahvata: Izmjena zahvata poslovno-proizvodnog kompleksa 'Eurocable group' - ugradnja linije za proizvodnju bakrene žice
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: EUROCABLE GROUP d.d.
Izrađivač: Institut IGH d.d.
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.03. do 17.04.2012.

11.

Naziv zahvata: Državna cesta čvor Zagvozd (D62) - Imotski (D60)
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.03. do 20.04.2012.

12.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru Mekiš, općina Podravske Sesvete
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Granulati Drava d.o.o., Podravske Sesvete
Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.04. do 13.05.2012.

14.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija i dogradnja drobilično-separacijskog postrojenja i akumulacije vode na eksploatacijskom polju 'Brenzberg-Točak'
Županija: Virovitičko-podravska
Naručitelj: IGM Radlovac d.d., Orahovica
Izrađivač: Geološki konzalting d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 02.05. do 31.05.2012.

15.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Loskunja-Vojnić' u općini Vojnić
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Ceste Karlovac d.d., Karlovac
Izrađivač: Interplan d.o.o., Karlovac
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.05. do 04.06.2012.

16.

Naziv zahvata: Športska luka 'Porat' u Primoštenu
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Športsko društvo 'Lignja', Primošten
Izrađivač: Institut IGH d.d., Poslovni centar Split
Tijek postupka: Javna rasprava od 11.05. do 09.06.2012.

17.

Naziv zahvata: Željeznička obilaznica naselja Bibinje na željezničkoj pruzi M606 Knin-Zadar
Županija: Zadarska
Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 11.05. do 11.06.2012.

18.

Naziv zahvata: Farma za tov pilića s bio-plinskim postrojenjem, Općina Kotoriba
Županija: Međimurska
Naručitelj: Eko kotor d.o.o., Kotoriba
Izrađivač: Ekonerg d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.05. do 15.06.2012.

19.

Naziv zahvata: Izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Bosiljevo DN 1000/100 bar
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: Plinacro d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.05. do 26.06.2012.

20.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena u dijelu istražnog polja 'Zapužane-Zdrug', Općina Polača
Županija: Zadarska
Naručitelj: BETON ZDRUG d.o.o.
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.06. do 06.07.2012.

21.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu eksploatacijskog polja 'Marčana' na području općine Marčana
Županija: Istarska
Naručitelj: Kamen d.d., Pazin
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.06. do 09.07.2012.

22.

Naziv zahvata: Eksploatacija karbonatne sirovine za industrijsku preradu na dijelu eksploatacijskog polja 'Marčana I' na području općine Marčana
Županija: Istarska
Naručitelj: Kamen produkt d.o.o., Pazin
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.06. do 09.07.2012.

23.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Starča'
Županija: Brodsko-posavska
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, Nova Gradiška
Izrađivač: Oikon d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.06. do 18.07.2012.

24.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo - Novska, I. faza
Županija: Zagrebačka i Sisačko-moslavačka
Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Oikon d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.06. do 20.07.2012.

25.

Naziv zahvata: Obilaznica Vodica
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Via Plan d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.06. do 26.07.2012.

26.

Naziv zahvata: Autocesta Bjelovar-Virovitica-granični prijelaz Terezino Polje, dionica: Bjelovar-Virovitica
Županija: Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Hidroelektra-Projekt d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.06. do 25.07.2012.

27.

Naziv zahvata: Sjeverna obilaznica grada Čakovca
Županija: Međimurska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Via Plan d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.06. do 27.07.2012.

28.

Naziv zahvata: Obilaznica Nedelišća i Pušćina
Županija: Međimurska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Via Plan d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.06. do 27.07.2012.

29.

Naziv zahvata: Obilaznica Petrijevaca
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d., Osijek
Tijek postupka: Javna rasprava od 29.06. do 30.07.2012.

30.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Udbina snage 120 MW - faza A
Županija: Ličko-senjska
Naručitelj: Lika Feniks d.o.o., Udbina
Izrađivač: Oikon d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.07. do 07.08.2012.

31.

Naziv zahvata: Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: Zračna luka Zagreb d.o.o.
Izrađivač: Institut IGH d.d. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.07. do 07.08.2012.

32.

Naziv zahvata: Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši 'PIKO', Grad Jastrebarsko
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: PIKO d.o.o., Jastrebarsko
Izrađivač: Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d., Osijek
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.07. do 10.08.2012.

33.

Naziv zahvata: Eksploatacija geotermalne vode na eksploatacijskom polju 'Velika Ciglena'
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naručitelj: GEOEN d.o.o., Zagreb
Izrađivač: DVOCUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.07. do 16.08.2012.

34.

Naziv zahvata: Sustav za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda i uređaj za pročišćavanje otpdnih voda aglomeracije Županja
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Komunalac d.o.o., Županja
Izrađivač: Elektroprojekt d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 23.07. do 22.08.2012.


35.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru 'Gradišće-1'
Županija: Istarska
Naručitelj: Beton Tomišić, Gradišće bb, Žminj
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 23.07. do 22.08.2012.

36.

Naziv zahvata: Ugostiteljsko-turistička zona (T1) - hoteli i luka nautičkog turizma Vela Borovica u općini Marina
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Arheo d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
Tijek postupka: Javna rasprava od 25.07. do 24.08.2012.

37.

Naziv zahvata: Navodnjavanje područja Baranje iz lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.07. do 28.08.2012.


38.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Trstenik, općina Rugvica
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: IGM Šljunčara Trstenik d.o.o., Sesvetski Kraljevec
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.07. do 28.08.2012.

39.

Naziv zahvata: Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica
Županija: Požeško-slavonska
Naručitelj: Pleternički komunalac d.o.o., Pleternica
Izrađivač: Institut IGH d.d. PC Split
Tijek postupka: Javna rasprava od 03.08. do 03.09.2012.

40.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Slavonija IGM d.o.o., Našice
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Slavonija IGM d.o.o., Našice
Izrađivač: Ecoina d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.08. do 04.09.2012.

41.

Naziv zahvata: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
Izrađivač: Institut IGH, d.d. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.08. do 08.09.2012.

42.

Naziv zahvata: Izgradnja luke nautičkog turizma 'Marina Lovran' u Lovranu
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: Marina Lovran d.o.o., Rijeka
Izrađivač: Oikon d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.08. do 12.09.2012.

43.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Papuča', Kukljić-Medak-Vedrine, Grad Gospić
Županija: Ličko-senjska
Naručitelj: BIGROM d.o.o., Gospić
Izrađivač: IRES - Institut za istraživanje i razvoj eko sustava, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.08. do 14.09.2012.

44.

Naziv zahvata: Aerodrom Stankovci, Općina Stankovci
Županija: Zadarska
Naručitelj: Aerodrom Stankovci d.o.o., Stankovci
Izrađivač: Dvocut Ecro d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.08. do 17.09.2012.

45.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Gašpar sjever' u dijelu istražnog polja 'Gašpar', Općina Legrad
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Obrt za vađenje šljunka i pijeska 'Šaran 2', Legrad
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.08. do 18.09.2012.

46.

Naziv zahvata: Povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe u uvali Veli Bok na Cresu
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: RIBARSTVO F d.o.o., Cres
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.08. do 26.09.2012.

47.

Naziv zahvata: Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Lipovljani, Kozarica, Jamarica i Janja Lipa
Županija: Požeško-slavonska i Sisačko-moslavačka
Naručitelj: INA - Industrija nafte d.d., Zagreb
Izrađivač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 01.10. do 30.10.2012. na području Sisačko-moslavačke županije i od 04.10. do 05.11.2012. na području Požeško-slavonske županije

48.

Naziv zahvata: Obilaznica Drniša
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 05.10. do 04.11.2012.

49.

Naziv zahvata: Izgradnja proizvodnog pogona za obradu (preradu) kemijskih poluproizvoda i proizvodnju kemikalija na području Grada Ivanić-Grada
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: Hidroizolacija Katran d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Chromos poslovne usluge d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.10. do 16.11.2012.

50.

Naziv zahvata: Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Mosti
Županija: Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka
Naručitelj: INA d.d., Zagreb
Izrađivač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.10. do 19.11.2012.

51.

Naziv zahvata: Sjeverna obilaznica Preloga
Županija: Međimurska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 23.10. do 21.11.2012.

52.

Naziv zahvata: Izgradnja postrojenja za proizvodnju bombona i čokolade KANDIT d.o.o., Osijek
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Kandit d.o.o., Osijek
Izrađivač: Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d., Osijek
Tijek postupka: Javna rasprava od 02.11. do 03.12.2012.

53.

Naziv zahvata: Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Đeletovci, Ilača i Privlaka
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: INA d.d., Zagreb
Izrađivač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 05.11. do 04.12.2012.

54.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Bag', Grad Omiš
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: LAUTUMIAE d.o.o., Split
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.11. do 14.12.2012.

55.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Dolačka ljut', Grad Omiš
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: TOFINUS d.o.o., Split
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.11. do 14.12.2012.

56.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Rubin 1', Grad Omiš
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Obrt za kamenoklesarstvo i vađenje kamena RUBIN, Donji Dolac
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.11. do 14.12.2012.

57.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Duboka draga', Grad Kaštela
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Kamenoklesarski obrt Ivan Gotovac, Kaštel Sućurac
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.11. do 14.12.2012.

58.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Vedro', Grad Kaštela
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: VEDRO-KAMEN d.o.o., Kaštel Kambelovac
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.11. do 14.12.2012.

59.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Vid', Grad Kaštela
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: DISK MONT d.o.o., Dugopolje
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.11. do 14.12.2012.

60.

Naziv zahvata: Asfaltna baza i betonara u Gospodarskoj zoni kod Čepina, Općina Čepin (na k.č. 4228, k.č. 5097, k.č. 4227 k.o. Čepin)
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Osijek-Koteks d.d., Osijek
Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d., Osijek
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.11. do 18.12.2012.

61.

Naziv zahvata: Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica kapaciteta 144.000 jedinki na području Općine Sveti Đurđ
Županija: Varaždinska
Naručitelj: Luneta d.o.o., Ludbreg
Izrađivač: Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.11. do 19.12.2012.

62.

Naziv zahvata: Podravska brza cesta, dionica: čvor Slatina - čvor Našice
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Hidroelektra Projekt d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.11. do 31.12.2012
.

63.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Visočani', Općina Dubrovačko Primorje
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Dubac d.o.o., Dubrovnik
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.12.2012. do 08.01.2013.

64.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Krtinje' na području Općine Mali Bukovec
Županija: Varaždinska
Naručitelj: Balija d.o.o., Mali Bukovec
Izrađivač: EcoMISSION d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.12.2012. do 13.01.2013.

65.

Vjetroelektrana Fužine snage 56 MW - I. faza (36 MW)
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: Prodomo d.o.o., Rijeka
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.12.2012. do 18.01.2013.

66.

Naziv zahvata: Bioelektrana - toplana (BE-TO) na šumsku biomasu u Velikoj Gorici
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: HEP - obnovljivi izvori energije d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Ekonerg d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.12.2012. do 18.01.2013.

67.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Oton
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Nova Energija d.o.o., Rogoznica
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.12.2012. do 20.01.2013.

68.

Naziv zahvata: Obilaznica grada Makarske
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Via Plan d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.12.2012. do 23.01.2013.

69.

Naziv zahvata: Športsko-rekreacijski centar s golf igralištem 'Srđ'
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Razvoj Golf d.o.o., Zagreb
Izrađivač: ECOINA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 27.12.2012. do 25.01.2013.

 

 

  

 

   

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn