Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2013.

ARHIVA 2013.

1.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija i dogradnja luke nautičkog turizma ACI marine Šimuni u gradu Pagu
Županija: Zadarska
Naručitelj: ACI Club d.d., Opatija
Izrađivač: Dvocut Ecro d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 11.01.2013. do 11.02.2013.

2.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Sutilije' na području općine Seget
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Kamen Bečir d.o.o., Seget Donji
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 23.01.2013. do 22.02.2013.

3.

Naziv zahvata: Sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina Petrovije (550 ha)
Županija: Istarska
Naručitelj: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije
Izrađivač: Hidroing d.o.o., Osijek
Tijek postupka: Javna rasprava od 31.01.2013. do 04.03.2013.

4.

Naziv zahvata: Morska luka za javni promet lokalnog značaja i sportska luka u uvali Stubalj, Općina Bilice
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Šibenik
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 22.02.2013. do 23.03.2013.

5.

Naziv zahvata: Prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada u tvornici cementa Sveti Juraj, odnosno Sveti Kajo (RDF/SRF)
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac
Izrađivač: Interkonzalting d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.03.2013. do 03.04.2013.

6.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Klara' u dijelu istražnog prostora 'Klara', Općina Novigrad Podravski
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Bagarić d.o.o., Novigrad Podravski
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 11.03.2013. do 11.04.2013.

7.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Prodorina 2' u dijelu istoimenog istražnog prostora, Općina Lukač
Županija: Virovitičko-podravska
Naručitelj: ROMIĆ-PROMET d.o.o., Virovitica
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.03.2013. do 26.04.2013.

8.

Naziv zahvata: Spojna cesta od obilaznice Vranja (D500) do Lupoglava (D44)
Županija: Istarska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.04.2013. do 13.05.2013.

9.

Naziv zahvata: Luka otvorena za javni promet i luka posebne namjene Dugovača u naselju Drage na području općine Pakoštane
Županija: Zadarska
Naručitelj: Općina Pakoštane
Izrađivač: Institut IGH d.d., Regionalni centar Split
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.04.2013. do 15.05.2013.

10.

Naziv zahvata: Luka otvorena za javni promet i južni dio luke Poreč
Županija: Istarska
Naručitelj: Lučka uprava Poreč, Poreč
Izrađivač: Urbis 72 d.d., Pula
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.04.2013. do 27.05.2013.

11.

Naziv zahvata: Spojna cesta od obilaznice Vrbovca (D28) do Ivanić-Grada (D43)
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 02.05. do 31.05.2013.

12.

Naziv zahvata: Obilaznica Drniša
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Ponovna javna rasprava od 16.05.2013. do 26.05.2013.

13.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju 'Vrsine' na području Općine Marina
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: SENIOR d.o.o., Zagreb
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.05.2013. do 14.06.2013.

14.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju 'Nada' na području Općine Unešić
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: G.O. Kop Todorić, Rogoznica
Izrađivač: Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.05.2013. do 15.06.2013.

15.

Naziv zahvata: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naručitelj: DARKOM d.o.o., Daruvar
Izrađivač: Geotehnički Studio d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.05.2013. do 19.06.2013.

16.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Kolevrat' na području Grada Novog Vinodolskog
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: Kamenolom Kolevrat d.o.o., Viškovo
Izrađivač: IRES - Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, Novo Čiče
Tijek postupka: Javna rasprava od 27.05.2013. do 26.06.2013.

17.

Naziv zahvata: Športska luka Sv. Martin u općini Podstrana
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Općina Podstrana, Podstrana
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.05.2013. do 27.06.2013.

18.

Naziv zahvata: Sportsko-rekreacijski centar 'Jezero Hercegovac - Ružica grad', Grad Orahovica
Županija: Virovitičko-podravska
Naručitelj: Grad Orahovica, Orahovica i IGM Radlovac d.d., Orahovica
Izrađivač: Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 03.06.2013. do 03.07.2013.

19.

Naziv zahvata: Izgradnja infrastrukture u luci Osijek
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Lučka uprava Osijek, Osijek
Izrađivač: Hidroing d.o.o., Osijek
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.06.2013. do 05.07.2013.

20.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Udbina snage 120 MW - faza B
Županija: Ličko-senjska
Naručitelj: LIKA-FENIKS d.o.o., Udbina
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.06.2013. do 22.07.2013.

21.

Naziv zahvata: Izgradnja hidroelektrane Brežice na rijeci Savi u Republici Sloveniji
Županija: -
Naručitelj: HESS d.o.o., Brežice i INFRA d.o.o., Leskovec pri Krškem
Izrađivač: Geateh d.o.o.
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.06.2013. do 29.07.2013.

22.

Naziv zahvata: Rudarski objekti i ekspolatacija nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima 'Bilogora', 'Bačkovica', 'Cabuna', 'Letičani', 'Galovac-Pavljani' i 'Šandrovac'
Županija: Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska
Naručitelj: INA - Industrija nafte d.d., Zagreb
Izrađivač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.07.2013. do 07.08.2013.

23.

Naziv zahvata: Rudarski objekti i eksploatacija nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima 'Jagnjedovac', 'Cvetkovec', 'Peteranec', te eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju 'Lunjkovec-Kutnjak'
Županija: Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska
Naručitelj: INA - Industrija nafte d.d., Zagreb
Izrađivač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.07.2013. do 12.08.2013.

24.

Naziv zahvata: Izgradnja uređaja za biološku obradu otpadnih voda 'Sladorana' d.d., Županja
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Sladorana d.d., Županja
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.07.2013. do 12.08.2013.

25.

Naziv zahvata: Plinska termoelektrana - toplana Slavonski Brod
Županija: Brodsko-posavska
Naručitelj: Crodux energetika d.o.o., Zagreb
Izrađivač: EKONERG d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.08.2013. do 09.09.2013.

26.

Naziv zahvata: Spojna cesta čvor Nikolac – D8 (čvor Komin)
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d. Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.08. do 10.09.2013.

27.

Naziv zahvata: Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Vuka
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Žito d.o.o., Osijek
Izrađivač: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.08. do 10.09.2013.

28.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju 'Brestovci' na području općine Civljane
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Interijer Ćurko d.o.o., Vrllika
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.08.2013. do 12.09.2013.

29.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec
Županija: Varaždinska
Naručitelj: Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Maruševec
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.08.2013. do 19.09.2013.

30.

Naziv zahvata: Izmjena tehnologije obrade slojne vode i prilagodbe sustava uklanjanja H2S iz plina na eksploatacijskim platformama eksploatacijskih polja ugljikovodika 'Sjeverni Jadran' i 'Marica'
Županija: Istarska
Naručitelj: INA - Industrija nafte d.d., Zagreb
Izrađivač: ECOINA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.09.2013. do 07.10.2013.

31.

Naziv zahvata: Objedinjena proizvodnja papira, kartonske ambalaže i višeslojne ljepenke s fleksotiskom i konfekcioniranje komercijalne i transportne ambalaže u postrojenju u industrijskoj zoni 'Trnovača', Grad Slatina
Županija: Virovitičko-podravska
Naručitelj: Dravacel d.o.o., Slatina
Izrađivač: ECOINA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.09.2013. do 14.10.2013.

32.

Naziv zahvata: Postrojenje za uzgoj kokoši nesilica 'Lukač' na području Ivanić-Grada
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: LUKAČ d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.09.2013. do 15.10.2013.

33.

Naziv zahvata: Rudarski objekti i eksploatacija nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima 'Beničanci', 'Bokšić-Klokočevci', 'Bizovac', 'Crnac', 'Kučanci-Kapelna', 'Obod' i 'Števkovica'
Županija: Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska
Naručitelj: INA - Industrija nafte d.d., Zagreb
Izrađivač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.09.2013. do 18.10.2013.

34.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Senj na lokaciji Grad Senj (dio) i Općina Brinje (dio)
Županija: Ličko-senjska
Naručitelj: Energija projekt d.o.o., Senj
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 01.10.2013. do 30.10.2013.

35.

Naziv zahvata: Postrojenje za proizvodnju biodizela u luci Ploče
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: BIOM d.o.o., Zagreb
Izrađivač: EKONERG d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.10.2013. do 08.11.2013.

36.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: PIK Vinkovci d.d., Vinkovci
Izrađivač: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.10.2013. do 14.11.2013.

37.

Naziv zahvata: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalmacija-kamen', 'Barni kamen', 'Geo-9', 'N-kamen' i 'N-kamen-1' na području Grada Benkovca
Županija: Zadarska
Naručitelj: Obrt Dalmacija, Benkovačko Selo; Obrt Barny, Benkovačko Selo; Dorian d.o.o., Benkovac; Nueks d.o.o., Zagreb
Izrađivač: IRES, Velika Gorica
Tijek postupka: Javna rasprava od 17.10.2013. do 15.11.2013.

38.

Naziv zahvata: Eksploatacija ciglarske gline na eksploatacijskom polju 'Slavonka', Vinkovci
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Dilj d.o.o., Vinkovci
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.11.2013. do 14.12.2013.

39.

Naziv zahvata: Postrojenje za intenzivno držanje kokoši nesilica 'Ivanovac', Općina Antunovac
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: ARGUMENTUM VITAE d.o.o., Đakovo
Izrađivač: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 25.11.2013. do 24.12.2013.

40.

Naziv zahvata: Magistralni plinovod Donji Miholjac - Belišće DN 400/55 bar
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: PLINACRO d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 29.11.2013. do 30.12.2013.

41.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Kunovac ZD2P na području Grada Obrovca (dio) i Grada Benkovca (dio)
Županija: Zadarska
Naručitelj: Kunovac d.o.o., Zagreb
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.12.2013. do 03.01.2014.

42.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana Visibaba ZD3P na području Grada Benkovca
Županija: Zadarska
Naručitelj: Ventus Flatus d.o.o., Zagreb
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.12.2013. do 03.01.2014.

43.

Naziv zahvata: Igralište za golf 'Plava i Zelena laguna' u Poreču
Županija: Istarska
Naručitelj: Grad Poreč, Poreč
Izrađivač: Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoliš d.o.o., Rovinj
Tijek postupka: Javna rasprava od 09.12.2013. do 13.01.2014.

44.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija i dogradnja Tvornice željezničkih vozila 'Gredelj' d.o.o. u stečaju, Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Naručitelj: TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju, Zagreb
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 11.12.2013. do 09.01.2014.

 

 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn