Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ Podaci dokumenata iz prostornog uređenja

Podaci dokumenata iz prostornog uređenja

Prema upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske lokacija zahvata je na području Zagrebačke županije, Grada Zagreba, naselje Markuševec.

Način planiranja i uređenja prostora na kojem se nalaze predmetne parcele određen je:

  • Generalnim urbanistički planom Grada Zagreba

GUP GRADA ZAGREBA

Gradska skupština Grada Zagreba, na 23. sjednici, 11. srpnja 2003., donijela je ODLUKU o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba koji je izradio Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, Zagreb, Ulica republike Austrije 18.

U poglavlju 1. Uvjeti određivanja i razgraničenja površina javnih i drugih namjena, navedeno je i groblje Markuševec kao postojeće gradsko groblje. Za postojeća manja groblja, GUP-om je predviđeno njihovo povećanje u okviru lokalnih potreba i prostornih mogućnosti.

1.2.10. Groblje

Članak 19.

Groblja su površine na kojima se, osim uređenja ukopnih mjesta, mogu graditi prateći sadržaji koji služe osnovnoj funkciji groblja (crkve, kapele, obredne dvorane, mrtvačnice i sl.).
Postojeća gradska groblja su Mirogoj s Gajem urni, Miroševec, Šestine, Granešina, Čučerje, Remete, Markuševec, Gračani, Resnik, Stenjevec, Gornje Vrapče, Sveta Klara i Jakuševec.
Postojeća manja groblja mogu se povećati u okviru lokalnih potreba i prostornih mogućnosti.
Uređenje novih groblja predviđa se na području Završja, zapadno od Mirogoja i istočno od Miroševca. Na površinama namjene Z, Z1, Z2, R1, R2, IS i groblja koje urbanim pravilima nisu posebno izdvojene primjenjuju se urbana pravila iz članaka 66., 67., 77., 78. i 79. ove odluke, ovisno o stupnju konsolidiranosti tih površina.

U poglavlju 8. Urbana pravila (8.1. opće odredbe) dano je da se za groblja koja urbanim pravilima nisu posebno izdvojena, primjenjuju urbana pravila iz članka 77., ovisno o stupnju konsolidiranosti tih površina.

Čl. 77. GUP-a propisano je da:

- prostore groblja oblikovati kao zelene parkovne površine kvalitetnim parkovno-pejsažnim rješenjima i osiguravanjem standarda najmanje površine po grobnom mjestu u skladu s Pravilnikom o grobljima;
- na prostorima groblja mogu se graditi prateće građevine, tj. građevine koje služe osnovnoj funkciji groblja (crkve, kapele, obredne dvorane, mrtvačnice i sl.), te komunalna infrastruktura;
- uređenje svih groblja, gradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme što se na groblju postavlja, mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji takvih prostora;
- uz granicu groblja, a unutar površine groblja, treba osigurati zaštitni vegetacijski pojas najmanje širine 10,0 m;
- uređenje groblja uskladiti sa Zakonom o grobljima i drugim posebnim propisima;
- gradnja novih groblja prema urbanističko - arhitektonskom natječaju.

4. Memorijalna baština

Članak 93.

Groblja su višestoljetni sastavni dio prostorne organizacije gradskog i seoskog povijesnog središta. Mjerama zaštite nadležna će služba sudjelovati prigodom intervencija u povijesnu matricu partera groblja, memorijalnog područja, u zahvatima na postojećim objektima i gradnji novih.

Izvod oz GUP-a Grada Zagreba, namjena i korištenje (pdf) 
 

ZEMLJOPISNI POLOŽAJ GROBLJA

Lokacija postojećeg groblja u širem smislu nalazi se na području Grada Zagreba u njegovom sjevernom dijelu (oko 7 km od središta grada) u naselju Markuševec na južnoj padini brežuljka koji predstavlja dio južnih padina Zagrebačke gore.

U užem smislu groblje je smješteno u centru naselja Markuševec, stotinjak metara zapadno od glavnog raskrižja u naselju, odnosno trga Svetog Šimuna, sa južne strane Markuševačke ceste. Na istočnoj strani graniči sa ograđenim prostorom oko osnovne škole, uz čiju ogradu vodi i jedna od glavnih grobnih staza, na zapadu se nalaze gospodarske zgrade i poljoprivredne površine, a na jugu neobrađene površine i šumarak.Najviša kota GUP-om definiranog proširenja je cca 235,0 m.n.v., a najniža cca 215,0 m.n.v.

Groblje se sastoji od dijela groblja na sjeveru lokacije sa dvoredima grobnih mjesta-grobne staze sa pristupom na dva grobna reda, tako da su grobna mjesta orijentirana većinom u smjeru sjever-jug. Mrtvačnica sa ceremonijalnim prostorom nalazi se u donjoj trećini postojećeg groblja, dok bi se sa ukupnim planiranim proširenjem našal u sredini cjelokupnog prostora groblja. Sjeverna granica parcele postojećeg groblja poklapa se sa južnom granicom parka prirode Medvjednica.


METEOROLOŠKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

Zagreb se nalazi na sjevero-zapadnom dijelu Hrvatske. Analiza klimatskih pokazatelja Zagreba napravljena je prema meteorološkom motrenju Meteorološko - aerološkog opservatorija Zagreb - Maksimir. Kako je područje ove postaje relativno otvoreno prema svim smjerovima to ovi podaci relativno dobro prezentiraju i šire zagrebačko područje.

Prema razredbi Köppena područje Zagreba spada u Cfwbx“ klimu. To je kontinentalna klima u kojoj tijekom toplog dijela godine padne veća količina oborine nego li u hladnom.

Temperatura zraka najtoplijeg mjeseca – srpnja - manja je od 22 oC, a najniža je u siječnju – do 1 oC.

Postoji dobro izražen godišnji hod temperature zraka s maksimalnom temperaturom u srpnju od 20,6 a minimalnom u siječnju od 0,3 oC.

Srednju maksimalnu temperaturu zraka tijekom pojedinog mjeseca treba očekivati u srpnju u iznosu od 26,7 oC a minimalnu u siječnju od -3,0 oC.

Na području Zagreba potrebno je očekivati 840 mm oborine tijekom godine u ukupno 136 dana. Najveću mjesečnu količinu treba očekivati tijekom toplog dijela godine a primat s maksimalnom količinom ima lipanj sa srednjom mjesečnom količinom od 95 mm. Maksimalna dnevna količina također može biti znatna tijekom ljetnih mjeseci: viša od 80 mm. Snijeg, kao oblik oborine, najčešći je u siječnju. Posebno opasna situacija je atmosferska pojava padanja kiše koja se ledi pri dodiru s podlogom. Pojava poledice na tlu moguća je u 2 dana tijekom hladnog dijela godine a zabilježena je, u promatranom 30-godišnjem razdoblju, i u 11 dana.

U prosjeku je svaki treći dan na području Zagreba oblačan, a samo svaki šesti dan je vedar. Na području Zagreba magla može se očekivati u 50 dana i to najčešće u zimskim mjesecima (prosinac i siječanj) pri stabilnim atmosferskim prilikama. Može trajati u kontinuitetu i nekoliko dana.

Najčešći vjetar tijekom godine, na području Zagreba, je sjeverni (u 20 % slučajeva puše vjetar sa sjevera srednjom brzinom od 1,5 ms-1) a iz sjeveroistočnog kvadranta puše 25 % svih vjetrova. Najveća brzina vjetra zabilježena je kod NNE smjera koji ima i najveću srednju brzinu vjetra dok NNW smjer vjetra ima najmanju srednju brzinu vjetra.
Najčešće vjetar puše jačinom od 2 Beauforta (u 34 % slučajeva) a olujni vjetar nije niti jednom zabilježen u promatranom 30-godišnjem razdoblju.

Tišina je relativno česta pojava i treba ju, godišnje očekivati u 12 % slučajeva.

Tijekom godine se na zagrebačkom području treba očekivati 35 dana s jakim a samo 1 dan s olujnim udarima vjetra. U pojedinim godinama bio je znatan broj dana s jakim vjetrom (do 83 dana) ali i u pojedinim mjesecima (travanj s ukupno 17 dana). Olujan je vjetar relativno rijetka pojava a češći je u hladnom dijelu godine.


PEDOLOŠKE,HIDROGEOLOŠKE I  GEOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA PEDOLOŠKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

Projektni zadatak u cilju utvrđivanja nultog stanja čistoće tla na predmetnoj lokaciji obuhvaća uzorkovanje i slijedeće fizikalno-kemijske analize: granulometrijski sastav, ukupni organski ugljik (TOC), As, Pb, Cd, Cr6+, Ni, Zn, Cu, Hg, fenoli, flouridi, amonijak, cijanid (lako oslobodiv), (AOX), PAH, EC, ukupna mineralna ulja i reakciju tla – pH.
Nakon rekognosciranja terena uzeta su tri prosječna uzorka tla od 0 do 40 cm dubine. Prosječni uzorci tla su uzeti na parceli budućeg proširenja groblja, a ostala dva na zelenim površinama unutar groblja, odnosno

Uzorak tla br. 1  na površini proširenja groblja
Uzorak tla br. 2  na površini južnog dijela groblja
Uzorak tla br. 3  na površini sjevernog dijela groblja
 


Uzorci tla su analizirani u Zavodu za pedologiju i Zavodu za ishranu bilja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Granulometrijski sastav je određen pipet metodom- priprema sa Na-pirofosfatom. Reakcija tla je određena elektrometrijski. Ukupni sadržaj teških metala u tlu Hg, Zn, Ni, Cu, As, Cd, Pb određen je mokrim postupkom, spaljivanjem sa zlatotopkom (HCl:HNO3 = 3:1), odnosno atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (AAS), AOX-ISO 9562,PAH-DIN 38409-818 i fenoli – plinskom kromatografijom, ukupna mineralna ulja – prema ISO TR 11046, lako oslobodivi cijanidi i fluoridi – ion-selektivnom elektrodom, amonijski oblik dušika – spektrofotometrijski na valnoj dužini 436 nm, EC – konduktometrijski, i TOC – kalijbikromatnom metodom.
Površina namjenjena za proširenje je bez vegetacije, a na postojećoj površini groblja se između grobnih mjesta izmjenjuju tratina s ukrasnim drvećem i grmljem.

Prema OPK Hrvatske mjerilo 1:50 000, list Zagreb 1, na širemi užem području groblja nalazimo Rendzinu- humusno akumulativno tlo i smeđe tlo na miocenskim vapnencima. U prirodnom stanju to su tla plitka do srednje duboka, ilovaste i glinasto ilovaste teksture,bogata bazama. Bolja su šumska nego poljoprivrena zemljišta. Međutim, tlo površine za proširenje groblja i tlo postojećeg groblja je anntrpogenizirano prekopavano i obrađivano u sklopu okućnice.

U analiziranim uzorcima tla samo je koncentracija kadmija iznad maksimalno dozvoljenog za višestruku namjenu tla, tablica. Ostale ukupne koncentracije teških metala i PAH-ova su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija za poljoprivredna tla bogata bazama i višestruku namjenu.

Iz prikazanog pedološkog izvješća može se ustvrditi da za sada nema utjecaja postojećeg groblja na degradaciju tla.


HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

Firma “Geotehnički studio” d.o.o. provela je radove ispitivanja kvalitete podzemne vode na lokaciji groblja Markuševac. Ispitivanja su vršena na površini koja je predviđena za proširenje 1.faze groblja. U okviru terenskih istražnih radova provedena su mjerenja razine podzemne vode na četiri ugrađena piezometra, obavljen je detaljni vizualni pregled terena i odabir mjesta uzimanja uzoraka podzemne vode. Mjerenja razine podzemne vode provedena su u tri navrata - dana 23.12.2004. godine, 28.01.2005. i 08.03.2005. godine. Mjerenja su izvršena nivometrima sa zvučnim signalom.

U dogovoru s Investitorom odlučeno je da se sakupe dva uzorka podzemne vode i to jedan iz piezometra P-4 koji je smješten na postojećem dijelu groblja uz mrtvačnicu, a drugi iz piezometra P-2 koji se nalazi na JI strani groblja na kojoj se planira proširenje. Uzorak vode za daljnja laboratorijska ispitivanja uzet je nakon sanitarnog čišćenja i probnog crpljenja piezometra, a radovi su obavljeni prema smjernicama za uzorkovanje podzemnih voda iznesenim (HRN ISO 5667-11:1993). Uzorci su proslijeđeni na daljnja laboratorijska ispitivanja koja su provedena na Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreb, Služba za zdravstvenu ekologiju, na Odjelu za ispitivanje voda.

Na osnovi svih provedenih istraživanja i laboratorijskih ispitivanja zaključuje se da se:

  • Mjerenjem razine podzemne vode nisu zabilježena veća odstupanja i oscilacije. Stanje u piezometru P-1 nije bilo moguće pratiti radi nepovoljnih vremenskih uvjeta (visoki nanosi snijega). U piezometru P-2 oscilacije su neznatne, dok su u piezometrima P-3 i P-4 zabilježeni nešto veći pomaci (50 odnosno 20 cm) koji još uvijek nisu značajni.
  • Voda ispitivanog uzorka iz piezometra P-2 s obzirom na dobivene rezultate zadovoljava uvjete koji su propisani za III. vrstu voda prema Uredbi o klasifikaciji voda (N.N. 77/98)m. Povišene vrijednosti zabilježene su za elektrovodljivost, dok su ostali parametri (kemijske tvari, mikrobiološka svojstva i toksične tvari) u okvirima koji zadovoljavaju uvjete propisane za I. i II. vrstu voda.
  • Voda ispitivanog uzorka iz piezometra P-4 s obzirom na dobivene rezultate zadovoljava uvjete koji su propisani za V. vrstu voda prema Uredbi o klasifikaciji voda (N.N. 77/98). Razlog tome su iznimno visoke vrijednosti za mineralna ulja, dok su ostali parametri uokvirima koji zadovoljavaju uvjete propisane za niže kategorije.


GEOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

U prosincu 2004. izvedeni su geotehnički istražni radovi na lokaciji predviđenoj za proširenje groblja Markuševac. Te radove izvela je firma «KARST» d.o.o. Program istražnih radova određen je na osnovi pregleda lokacije, lokalnih uvjeta na terenu, te pravilnika o vrsti i količini istražnih radova.

Predmetni radovi obuhvaćaju terenske istražne radove, laboratorijska ispitivanja i izradu završnog izvještaja s prikazom sastava i uslojenosti tla na lokaciji planiranog proširenja groblja Markuševac.

Izrađeno je 4 sondažne bušotine svaka dubine od 7,5 m. U predmetne bušotine po završetku radova ugrađeni su piezometri. Piezometri su pozicionirani tako da ostanu trajno u funkciji i nakon proširenja groblja. Konstrukcija piezometara je takva da se u njima može pratiti osciliranje razine podzemne vode, odnosno provoditi uzorkovanje podzemne vode za eventualna ispitivanja kvalitete i stanja zagađenosti podzemne vode.

Provedenim istraživanjima utvrđeno je slijedeće:

Na predmetnoj lokaciji nisu uočeni pokazatelji nestabilnosti terena
Registrirana je jednolika uslojenost temeljnog tla obzirom na njegov sastav i fizičkomehaničke karakteristike.Temeljno tlo grade prahovi srednje do visoke plastičnosti koji su u početku intervala do maksimalne dubine od 5,5 m krute do polučvrste konzistencije, smeđe boje, a u dubljim zonama polučvrste do čvrste konzistencije, svjetlo sive boje. Predmetnim materijalima moguće je pridružiti slijedeće fizičkomehaničke parametre:

Za vrijeme istražnog bušenja nije registrirana pojava podzemne vode.

Po završetku bušenja u bušotine su ugrađeni piezometri, koji su pozicionirano tako da će u njima i nakon proširenja groblja biti moguće pratiti osciliranje razine podzemne vode i po potrebi provesti uzorkovanje podzemne vode za daljnja laboratorijska ispitivanja. Mjerenje podzemne vode u ugrađenim piezometrima provedeno je mjesec dana nakon završetka bušenja i dobivene su slijedeće vrijednosti

Navedene vrijednosti mjerene su od postojeće površine terena do pojave razine podzemne vode. Ovaj podatak može se koristiti kao podatak o pojavi i razini podzemne vode na predmetnoj lokaciji samo u vrijeme istražnih radova.

Za prikupljanje kvalitetnijih podataka o osciliranju razine podzemne vode bilo bi potrebno provesti mjerenja minimalno kroz jednu hidrološku godinu, što zbog zahtijevane brzine provedbe istraživanja nije bilo moguće načiniti. Prikupljeni podaci služiti će kao geotehnička podloga za izradu Studije utjecaja na okoliš. Preporučamo da se kroz studiju propiše obveza praćenja osciliranja razine podzemne vode i utvrđivanje kvalitete podzemne vode. Ove radove bilo bi korisno provoditi kvartalno i to za vrijeme eksploatacije prostora i nakon prestanka ukapanja, a u vremenskom razdoblju nakon kojeg više neće biti utjecaja na promijenu stanja okoliša i kvalitete podzemne vode.


SEIZMOLOGIJA

Područje Zagrebačke županije, zajedno s Gradom Zagrebom, predstavlja zonu pojačane seizmičke aktivnosti koja je posljedica intenzivnih tektonskih pokreta. Seizmičnost na tom području iznosi VII do IX stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici (MSC) (povratno razdoblje od 500 godina). Zona najjače seizmičke aktivnosti najveću površinu prekriva na području Grada Zagreba, dok na području Zagrebačke županije zahvaća tek krajnji istočni dio Medvednice i Marijagoričko pobrđe.

Seizmotektonski aktivne zone obilježene su različitim dubinama hipocentara, a vezane su uz najvažnije rasjede: savski rasjed koji se pruža padinama Vukomeričkih gorica (dubina hipocentara većine potresa nalazi se između 10 i 30 km) i zonu medvedničkog rasjeda koji prolazi potezom Žumberačka gora-Medvednica (dubina hipocentara je uglavnom između 5 i 17 km) (Prelogović, 1998.). 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn