Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ 4. Mjere zaštite okoliša

4. Mjere zaštite okoliša

4.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA I KORIŠTENJA ZAHVATA   

Mjere zaštite voda i vodotoka

 • Projektnom dokumentacijom definirati materijale i način izvođenja radova pristaništa i pristana uz postojeću obaloutvrdu gradskog tipa, u cilju sprječavanja negativnih posljedica uslijed lošeg izvođenja radova ili korištenja neadekvatnih materijala.
 • Ne smiju se ispuštati otpadne vode ili bacati otpad s plovila u r. Dunav
 • Otpadne vode i otpad s putničkih brodova koji pristaju na smiju se ispuštati u r. Dunav ili iznositi s brodova
 • Kruti otpad sa pristana mora se odlagati u zatvorene spremnike
 • Za zaštitu od korozije i obraštaja pristana ne smiju se koristiti boje koje u sebi sadrže biocide i teške metale.
 • Pristan mora biti opremljen nepropusnim spremnikom za otpadne vode volumena 10 – 50 m3 koji se strojno prazni
 • Na pristanu se mora ugraditi objekt za predtretman otpadnih voda (separator ulja i masnoća), u kojima će se vode iz kuhinje pročistiti prije ispuštanja u spremnik
 • Spremnik otpadnih voda mora odvoziti ovlaštena komunalna organizacija bez mogućnosti istjecanja u r. Dunav
 • Plato za manipulaciju s otpadnim vodama mora biti izgrađen u vidu nepropusne podloge sa sabirnim šahtom za prikupljanje procjednih voda, bez mogućnosti ocjeđivanja u r. Dunav
 • Zbog oscilacija vodostaja r. Dunav od cca 8 m pristan mora biti priključen na infrastrukturu fleksibilnim, dvostrukim cijevima odgovarajućeg načina spoja, kako ne bi došlo do havarije i onečišćenja r. Dunav.
 • svakodnevno pratiti vodostaj i jednom godišnje hidrografski snimiti dno korita na prostoru pristaništa


Mjere zaštite od poplave

 • U slučaju najave velikih vodnih valova ili poplava treba osigurati stalna dežurstva radi sprječavanja zadržavanja plivajućih predmeta uz pristan (stabla i sl.) te izvesti korekcije sajli i odupirača.

Mjere zaštite za odlaganje otpadnog materijala

 • Komunalni otpad mora se odlagati u zatvorene spremnike ili kontejnere
 • Spremnik komunalnog otpada mora odvoziti ovlaštena komunalna organizacija

Mjere zaštite prometnog sustava

 • Pristan treba obilježiti svjetlosnom signalizacijom
 • Pojavljivanjem leda na r. Dunav ledolomci moraju razbiti led blizu pristana uz stalni nadzor prilikom pojave leda
 • Treba donijeti Pravilnik o redu u luci uz suglasnost kapetanije, kojim se propisuje način uplovljavanja, pristajanja, vezivanja, sidrenja i isplovljivanja brodova.
 • Treba se pridržavati Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04)


4.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA NAKON PRESTANKA KORIŠTENJA 

Plutajući pristan bit će vezan čeličnom užadi za bitve, a čeličnim odupiračima za niše. Sustav funkcionira na način da se putnički brodovi koji dolaze na vez privežu na plutajući pristan, te pristupnim mostom prijeđu na obalu. Nakon prestanka korištenja pristan se može ukloniti ili premjestiti, a objekti na obali ostaju u funkciji zaštite obale.


4.3. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SPRIJEČAVANJE I UBLAŽAVANJE MOGUĆIH POSLJEDICA EKOLOŠKIH NESREĆA  

Izraditi Operativni plan za provedbu mjera sprječavanja širenja i uklanjanja iznenadnog zagađenja sukladno Državnom planu za zaštitu voda (NN 8/99). 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn