Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

1.

Naziv zahvata: Izmjene centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije (CGO) 'Bikarac' - ugradnja mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada (MBO)
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Bikarac d.o.o., Šibenik
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 01.12. do 30.12.2014.

2.

Naziv zahvata: Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci - Vukovar (I. faza)
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.12.2014. do 19.01.2015.

3.

Naziv zahvata: Nova luka Sisak
Županija: Sisačko-moslavačka
Naručitelj: Lučka uprava Sisak d.d., Sisak 
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.12.2014. do 19.01.2015.

4.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalma-Dolit' i 'Dolit-Marasović' na području Grada Omiša
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: DALMALIT d.o.o., Sesvete i MARASOVIĆ d.o.o., Dugopolje
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.12.2014. do 19.01.2015.

5.

Naziv zahvata: Farma svinja Breštanovci 1 kapaciteta 3000 krmača i Farme svinja Breštanovci 2 kapaciteta 3000 krmača, Općina Crnac
Županija: Virovitičko-podravska
Naručitelj: AGROPORC j.d.o.o., Breštanovci
Izrađivač: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 22.12.2014. do 20.01.2015.

6.

Naziv zahvata: Južna obilaznica Knina
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 29.12.2014. do 27.01.2015.

 

ARHIVA

 

 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn