Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2014.

ARHIVA 2014.

1.

Naziv zahvata: Postrojenje za intenzivan uzgoj tovnih svinja u Podravskim Sesvetama
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: GLAD d.o.o., Koprivnički Ivanec
Izrađivač: EKO-MONITORING d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 03.01. do 03.02.2014.

2.

Naziv zahvata: Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Batala u Dubrovniku
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Lučka uprava Dubrovnik, Dubrovnik
Izrađivač: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.01. do 11.02.2014.

3.

Naziv zahvata: Luka posebne namjene - luka nautičkog turizma 'Marina Gruž' u Dubrovniku
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: LAGUNA TRADE d.o.o., Rogoznica
Izrađivač: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.01. do 11.02.2014.

4.

Naziv zahvata: Rekonstrukcija Lapadske obale u Dubrovniku
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Grad Dubrovnik, Dubrovnik
Izrađivač: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.01. do 11.02.2014.

5.

Naziv zahvata: Magistralni plinovod Kozarac - Sisak DN 1000/100 bar
Županija: Sisačko-moslavačka
Naručitelj: PLINACRO d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 13.01. do 13.02.2014.

6.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Žljebic'
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma, Podružnica Koprivnica
Izrađivač: Oikon d.o.o., - Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.01. do 14.02.2014.

7.

Naziv zahvata: Uvozni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: PLINACRO d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.01. do 14.02.2014.

8.

Naziv zahvata: Sanacija i prenamjena površinskog kopa tehničko-građevnog kamena 'Močići', Općina Konavle
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: MARINOVIĆ-KONAVLE d.o.o., Pridvorje
Izrađivač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 20.01. do 18.02.2014.

9.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena vapnenca na budućem eksploatacijskom polju 'Mikolinac JL' na području gradova Požega i Pleternica
Županija: Požeško-slavonska
Naručitelj: Cestar d.o.o., Slavonski Brod
Izrađivač: AREA URBIS d.o.o., Sisak
Tijek postupka: Javna rasprava od 23.01. do 24.02.2014.

10.

Naziv zahvata: Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije na lokaciji Biljane Donje, Grad Benkovac
Županija: Zadarska
Naručitelj: EKO d.o.o., Zadar
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.01. do 24.02.2014.

11.

Naziv zahvata: Luka nautičkog turizma Smrka, Općina Nerežišća
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: Općina Nerežišća, Nerežišća
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 27.01. do 26.02.2014.

12.

Naziv zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka u funkciji sanacije na eksploatacijskom polju 'Novo Čiče', Velika Gorica
Županija: Zagrebačka
Naručitelj: Hidrel d.o.o., Velika Gorica
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 30.01. do 28.02.2014.

13.

Naziv zahvata: Međunarodni plinovod Zagvozd - Imotski - Posušje DN 500/75 bar
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: PLINACRO d.o.o., Zagreb
Izrađivač: EKONERG d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.02. do 26.03.2014.

14.

Naziv zahvata: Odvojni magistralni plinovod Zadvarje - Brela DN 300/75 bar
Županija: Splitsko-dalmatinska
Naručitelj: PLINACRO d.o.o., Zagreb
Izrađivač: EKONERG d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 24.02. do 26.03.2014.

15.

Naziv zahvata: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina
Županija: Sisačko-moslavačka
Naručitelj: Moslavina d.o.o., Kutina
Izrađivač: AREA URBIS d.o.o., Sisak
Tijek postupka: Javna rasprava od 03.03. do 03.04.2014.

16.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem proširenom eksploatacijskom polju 'Očura II'
Županija: Varaždinska
Naručitelj: Holcim mineralni agregati d.o.o., Lepoglava
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.03. do 07.04.2014.

17.

Naziv zahvata: Međunarodni plinovod Sotin - Bačko Novo Selo 1200/100 bar
Županija: Vukovarsko-srijemska
Naručitelj: Plinacro d.o.o., Zagreb
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 12.03. do 12.04.2014.

18.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Veprštak' s betonarom i asfaltnom bazom, Dubrava kod Tisna
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Sarađen d.o.o., Stankovci
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.03. do 17.04.2014.

19.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem proširenom eksploatacijskom polju 'Mrkovac', Općina Mrkopalj
Županija: Primorsko-goranska
Naručitelj: MI-TEH Mihelčić tehnika d.o.o., Kukuljanovo
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.03 do 24.04.2014.

20.

Naziv zahvata: Plinska kombi kogeneracijska elektrana 'KKE Osijek 500'
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 27.03. do 25.04.2014.

21.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Špandigo'
Županija: Istarska
Naručitelj: GEOCOP d.o.o., Rovinj
Izrađivač: EKO-MONITORING d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 31.03. do 30.04.2014.

22.

Naziv zahvata: Izgradnja nove peći unutar kruga postojeće tvornice cementa Calucem u Puli
Županija: Istarska
Naručitelj: Calucem d.o.o., Pula
Izrađivač: EKONERG d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.04. do 14.05.2014.

23.

Naziv zahvata: Građevina/postrojenje za fizikalno-kemijsku obradu i kondicioniranje otpada CIAK d.o.o.
Županija: Krapinsko-zagorska
Naručitelj: CIAK d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 14.04. do 14.05.2014.

24.

Naziv zahvata: Eksploatacija karbonatne sirovine za industrijsku preradu i tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Vrebac-Barlete'
Županija: Ličko-senjska
Naručitelj: Calcit Lika d.o.o., Gospić
Izrađivač: SPP d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 22.04. do 22.05.2014.

25.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Podvlaštica', Općina Orebić
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Komunalno trgovačko društvo Bilan d.o.o., Orebić
Izrađivač: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.05. do 13.06.2014.

26.

Naziv zahvata: Nova kombi kogeneracijska elektrana kao zamjenska građevina za blok A u EL-TO Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Naručitelj: HEP Proizvodnja d.o.o., Zagreb
Izrađivač: EKONERG d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 15.05. do 13.06.2014.

27.

Naziv zahvata: Eksploatacija geotermalne vode na eksploatacijskom polju 'Geotermalno polje Zagreb'
Županija: Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Naručitelj: Terme Zagreb d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 19.05. do 17.06.2014.

28.

Naziv zahvata: Postrojenje za obradu i preradu mlijeka - sirana u naselju Oklaj, Općina Promina
Županija: Šibensko-kninska
Naručitelj: Vlajina d.o.o., Oklaj
Izrađivač: EcoMission d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 26.05. do 24.06.2014.

29.

Naziv zahvata: Luka otvorena za javni promet u Pakoštanima
Županija: Zadarska
Naručitelj: Juština d.o.o., Pakoštane
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 28.05. do 27.06.2014.

30.

Naziv zahvata: Postrojenje za intenzivno držanje kokoši nesilica - 'Farma koka nesilica Korođgrad'
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: Floccus d.o.o., Osijek
Izrađivač: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 10.06. do 09.07.2014.

31.

Naziv zahvata: Uzgajalište bijele ribe kapaciteta 2555 t na lokaciji Lamjana u zoni Z2, Zadarska županija
Županija: Zadarska
Naručitelj: CROMARIS d.d., Zadar
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.06. do 18.07.2014.

32.

Naziv zahvata: Uzgajalište bijele ribe kapaciteta 1101 t unutar zaštićenog obalnog područja na lokaciji Velo žalo na Dugom otoku
Županija: Zadarska
Naručitelj: CROMARIS d.d., Zadar
Izrađivač: OIKON d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.06. do 18.07.2014.

33.

Naziv zahvata: Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa
Županija: Varaždinska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Via Plan d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.07. do 08.08.2014.

34.

Naziv zahvata: Vjetroelektrana WP1 Vučipolje – faza I, Zadarska županija
Županija: Zadarska
Naručitelj: TEKOL-TERI d.o.o., Rijeka
Izrađivač: APO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 22.07. do 22.08.2014.

35.

Naziv zahvata: Dalekovod DV 2x400 kV KKE Osijek – TS Ernestinovo
Županija: Osječko-baranjska
Naručitelj: HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava, Zagreb
Izrađivač: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 31.07. do 29.08.2014.

36.

Naziv zahvata: Zračna luka Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi
Izrađivač: Dvokut ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 07.08. do 05.09.2014.

37.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Plaškarica' na području općine Bosiljevo
Županija: Karlovačka
Naručitelj: Paron d.o.o., Zagreb
Izrađivač: EcoMission d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 11.08. do 11.09.2014.


38.

Naziv zahvata: Magistralni plinovod Bosiljevo - Sisak DN 1000/100 bar
Županija: Karlovačka i Sisačko-moslavačka
Naručitelj: Plinacro d.o.o., Zagreb
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 11.08. do 11.09.2014.

39.

Naziv zahvata: Magistralni plinovod Omanovac - Daruvar DN 150/50 bar
Županija: Bjelovarsko-bilogorska i Požeško-slavonska
Naručitelj: Plinacro d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 18.08. do 03.10.2014.

40.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Kotaca', Općina Smokvica
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naručitelj: KONSTRUKTOR HOTINA d.o.o., Blato
Izrađivač: IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 04.09. do 02.10.2014.

41.

Naziv zahvata: Autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, čvor Sveta Klara na Zagrebačkoj obilaznici
Županija: Grad Zagreb
Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Institut IGH d.d., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 08.09. do 07.10.2014.

42.

Naziv zahvata: Igralište za golf Larun s pripadajućim građevinama, Općina Tar-Vabriga
Županija: Istarska
Naručitelj: HISTRIA FECUNDA d.o.o., Poreč
Izrađivač: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 03.10. do 02.11.2014.

43.

Naziv zahvata: Magistralni plinovod Kneginec - Varaždin II DN 300/50 bar
Županija: Varaždinska
Naručitelj: PLINACRO d.o.o., Zagreb
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 03.10. do 03.11.2014.

44.

Naziv zahvata: Izmještanje državne ceste D209 - obilaznica Šenkovec
Županija: Međimurska
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Izrađivač: VIA PLAN d.o.o., Varaždin
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.10. do 04.11.2014.

45.

Naziv zahvata: Dogradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ)
Županija: Grad Zagreb
Naručitelj: Zagrebačke otpadne vode d.o.o., Zagreb
Izrađivač: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tijek postupka: Javna rasprava od 06.10. do 04.11.2014.

46.

Naziv zahvata: Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
Županija: Koprivničko-križevačka
Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Izrađivač: DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb
Tijek postupka: Javna rasprava od 16.10. do 14.11.2014.

47.

Naziv zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Gradusa'
Županija: Sisačko-moslavačka
Naručitelj: SILAP d.o.o., Sisak
Izrađivač: IRES - Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, Velika Gorica
Tijek postupka: Javna rasprava od 21.11. do 22.12.2014.


 

 

 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn